18. december 2020

Brug FLIS til at understøtte kommunens budgetopfølgning

FLIS økonomikuben giver kommunerne mulighed for at supplere den løbende opfølgning, med månedlige data fra andre kommuner. Ved benchmarking kan kommunerne blive klogere på om udviklingen i ens kommune bevæger sig anderledes end i andre kommuner.

Kommunerne har oplevet et stigende udgiftspres på hele det specialiserede socialområde i de seneste år. Efter kontoplansændringen i 2018, er det nu muligt at grave dybere ned i de specifikke udgifter for det specialiserede voksenområdet. Ved at benytte den aggregerede økonomikube i FLIS, kan kommunen finde egne og andre kommuners data afgrænset af den autoriserede kontoplan. Dermed kan man sammenholde udviklingen fra ens egen kommune med relevante sammenligningskommuner.

 

FLIS sammenligningsgrupper kan findes på eflis.dk.

 

Faldende udgifter til hjælp i eget hjem siden 2018

 

Kontoplansændringen i 2018 gjorde det muligt at følge udgifter specifikt vedr. §85 i serviceloven, socialpædagogisk støtte i eget hjem. Udgifter til servicelovens §85 defineres på funktion 5.38.39 gruppering 3-5.

 

I 2019 faldt de samlede udgifter for kommunerne til servicelovens §85 med 2,2% i forhold til 2018*.  Udviklingen ser ud til at forsætte i 2020, da udgifterne til og med oktober 2020 er faldet med 5,5% i forhold til 2019. Det skal dog ses i sammenhæng med at udgifterne i 2019, var steget med 3,8% på samme tidspunkt, men på grund af et lavere forbrug i november og december alligevel endte lavere for hele året end 2018. I forhold til oktober forbruget i 2018 er udgifterne i 2020 faldet med 1,9%. Det lavere forbrug understøttes af et lavere korrigeret budget for 2020 i forhold til 2019 på 6,4%.

 

Struer Kommune har færre udgifter til socialpædagogisk støtte i eget hjem

 

Kommunerne kan supplere deres løbende opfølgninger med benchmarking mod andre sammenlignelige kommuner. Struer Kommunes udgifter til servicelovens §85 faldt fx fra 2018 til 2019 med 15%. Udgifter fra januar-oktober er fortsat faldende i 2020, og ligger 18,5% lavere end på tilsvarende tidspunkt i 2019. Sammenligner vi Struer Kommunes udvikling i 2020 med deres mest sammenlignelige kommuner, så viser det at alle kommunerne har faldende udgifter, men ikke i samme omfang som Struer og der ligeledes er lavere end landsgennemsnittet på 1,9%*.

 

Figur 1: Ændring i udgifter til servicelovens §85 jan-okt fra 2019 til 2020 på funktion 5.38.39, grup. 3-5, 20-pl

 

 

 

Struer har præsteret at sænke udgifter til servicelovens §85 mere end landsgennemsnittet og de mest sammenlignelige kommuner på det specialiserede voksenområde. Ved at sammenholde deres fald med de øvrige kommuner, tages der som udgangspunkt højde for eksterne påvirkninger, såsom effekten af COVID-19 pandemien. Da alle kommuner er blevet berørt af følgerne, er det muligt at lave en mere reel vurdering af den udvikling som Struer har været i på området ved benchmarking. Der kan dog være stor forskel på hvordan kommunerne fx har konteret mer-/mindre udgifter som følge af COVID-19, og dette kan derfor på funktionsniveau give forskelle.

 

Hvordan har vi gjort?

Følgende afgrænsninger blev benyttet til at fremfinde tallene i FLIS økonomikuben:

Hovedart: 1-9

Dranst: 1+2

Funktion: 5.38.39

Gruppering: 3-5

År: 2018-2020

Måned: Opdelt på månedsniveau

Læs mere om FLIS Økonomi på eflis.dk.

*Data fra Viborg og Hørsholm er udeladt og indgår derfor ikke i gennemsnittet.

 

 

 

 

Understøt kommunens løbende styring med benchmarkingdata

 

Med FLIS økonomikuben kan kommunerne understøtte deres lokale økonomiopfølgning med benchmarkingdata fra FLIS, og derigennem sammenholde det med den generelle udvikling på tværs af kommunerne. Dermed er det muligt at se om udviklingen er en generel tendens på tværs af kommunerne, eller om det er et mere kommunespecifikt udsving.

 

Ved udgangen af december bliver Vedtaget Budget 2021 tilgængeligt i FLIS. Hermed kan kommunerne allerede i starten af 2021 lave benchmarking på deres budgetter.