12. september 2019

Udgifterne på social- området stiger: Nu er der ny viden om årsagerne

Det specialiserede voksenområde udfordrer kommunerne økonomisk og styringsmæssigt, og udgifterne er steget kraftigt i de senere år. Et nyt projekt fra KL kaster lys over årsagerne til udgiftspresset.

Kommunerne har haft det fulde ansvar for det specialiserede voksenområde siden kommunalreformen i 2007. Siden da har kommunerne opnået mange positive resultater. Eksempelvis er det lykkedes at integrere det nye fagområde inklusiv et stort antal institutioner i den kommunale organisation. Og man er nået et godt stykke vej i en faglig modernisering, som betyder større fokus på rehabilitering og mestring af eget liv. 

Området har dog også udfordret kommunerne både økonomisk og styringsmæssigt. I perioden 2012 til 2017 steg udgifterne til det specialiserede voksenområde med cirka 1,8 milliard kroner. Det kan mærkes i kommunerne, og mange steder har det været nødvendigt at flytte midler fra almenområderne til det specialiserede område.

Som konsekvens af udgiftspresset igangsatte KL i slutningen af 2018 et partnerskabsprojekt i samarbejde med 30 kommuner. Partnerskabsprojektet har til formål at få bedre indblik i aktivitets- og udgiftsudviklingen på området, samt i de underliggende årsager til udviklingen. 

Stigende antal diagnoser presser kommunerne

Et centralt resultat fra partnerskabsprojektet er, at udgiftsudviklingen afspejler en kraftig aktivitetsstigning på området, samt at aktivitetsstigningen er tæt forbundet med, at flere personer diagnosticeres med psykiatriske lidelser. Det stigende antal borgere med diagnoser medfører, at flere søger om hjælp i den kommunale socialpsykiatri. Antallet af fuldtidsmodtagere af botilbud og bostøtte steg med cirka 5.000 fra 2015 til 2018. I samme periode er antallet af fuldtidsmodtagere med psykiatriske diagnoser steget med cirka 4.000. Med andre ord tegner personer med psykiatriske diagnoser sig for cirka 80 procent af aktivitetsstigningen. Dette skal ses i lyset af, at borgere med psykiatriske diagnoser i udgangspunktet ”kun” udgjorde cirka halvdelen af alle indsatsmodtagere.

Analyserne viser, at det særligt er blandt unge, der er sket en stigning i antallet af diagnoser, samt at det først og fremmest er de ”lettere” diagnoser som ADHD, angst og autisme, der er i vækst. I modsætning hertil er væksten mere afdæmpet blandt ”tungere” diagnoser som skizofreni, personlighedsforstyrrelser og bipolare lidelser.

Positiv udvikling i funktionshæmmedes levealder

Analyserne i partnerskabsprojektet peger desuden på, at stigende levealder blandt borgere med handicap ligeledes bidrager til udgiftspresset. Det er en sundhedsfaglig og socialpolitisk succeshistorie, at levealderen er stigende blandt flere grupper af borgere med handicap. For kommunerne har det naturligvis også en udgiftsmæssig konsekvens, når en gruppe har brug for hjælp over en længere årrække end tidligere. De tilgængelige data gør det dog vanskeligt at beregne den eksakte effekt af den stigende levealder. 

Beskæftigelsesreformer øger målgruppen

Koblingen mellem socialområdet og beskæftigelsesområdet har ligeledes været i fokus i projektet. Analyserne peger her på, at reformer på beskæftigelsesområdet, som har sigtet efter at inkludere en større del af befolkningen på arbejdsmarkedet, samtidig har bevirket, at flere tildeles hjælp på socialområdet. Den underliggende mekanisme er, at et bredere udsnit af borgere på kanten af arbejdsmarkedet som følge af reformerne skal have en aktiv beskæftigelsesindsats. Mange af disse borgere har imidlertid omfattende sociale problemstillinger, som det er nødvendigt at tage hånd om, før den beskæftigelsesrettede indsats kan få effekt. Derfor vælger mange kommuner at kombinere beskæftigelsesindsatsen med socialfaglige indsatser. Antallet af modtagere af bostøtte og botilbud, der samtidig modtager kontanthjælp, er således steget med cirka 35 procent fra 2015 til 2018. 

Kommunerne er i gang med at finde løsninger

Analyserne fra partnerskabsprojektet viser, at eksterne faktorer i høj grad medvirker til at skabe det udgiftspres, som mange kommuner oplever på det specialiserede voksenområde. Presset fra de eksterne faktorer indgår derfor også i KL’s oplæg til økonomiforhandlingerne for 2020, hvor de fremtidige rammer for socialområdet udgør et centralt forhandlingstema. 

Kommunerne er imidlertid i fuld sving med at finde svar på de udfordringer, som partnerskabsprojektet dokumenterer. 

I Brønderslev Kommune mærker man tydeligt, at borgere med funktionsnedsættelse lever længere. Det er en udvikling, man glæder sig over i kommunen. Men det presser samtidig økonomien. Ledelsen har derfor sat sig i spidsen for at fokusere indsatsen for de borgere med sindslidelse eller handicap, som er over 65 år. Centralt for indsatsen er, at sagsbehandlingen skal tage udgangspunkt i støttebehov fremfor diagnoser. ”Selvom man én gang har fået diagnosen skizofren, kan ens støttebehov jo godt ændre sig med tiden”, forklarer Visitationschef Ellen Lykke. Det er netop, hvad de ofte oplever i Brønderslev; med alderen aftager lysten til og behovet for udvikling og aktivering, og afløses i mange tilfælde af et behov for omsorg, som i vid udstrækning svarer til det behov, man ser på det almene ældreområde. 

I Brønderslev er det derfor et vedvarende fokus i myndighedsafdelingen, at sagsbehandlerne tidligt tager en dialog med borgere og pårørende om, hvad der skal ske i alderdommen. Den tidligere dialog sørger for, at alle omkring borgeren bakker op i de tilfælde, hvor den individuelle vurdering af borgerens støttebehov peger i retning af et skift fra eksempelvis et botilbud til et plejecenter. Sagsbehandlerne følger desuden borgerne tæt i den sårbare periode omkring skiftet. Erfaringerne fra Brønderslev er, at det godt kan lade sig gøre at lave disse skift med opbakning fra både borger og pårørende. 

I Roskilde Kommune kan man nikke genkendende til udfordringen med øget tilgang til voksenområdet fra unge med psykiske udfordringer. Særligt har kommunen set en stor vækst i antallet af unge med autisme, angst og selvskadende adfærd. Ifølge Socialchef Joy Torpedal adskiller de unges behov sig ofte fra de traditionelle indsatser i serviceloven: ”De unge har ofte et behov for meget konkret hjælp og rådgivning her og nu. Ofte matcher deres behov ikke længere udredninger, som vi kender dem fra socialområdet”, siger hun. 

Roskilde Kommune har derfor oprettet en enhed, som leverer åben rådgivning til unge. Her kan unge komme ind fra gaden og få hurtig hjælp og vejledning til eksempelvis at holde styr på økonomien, boligsøgning eller deres sociale relationer. Målet er at hjælpe de unge med at håndtere deres udfordringer, inden problemerne eskalerer. Er der behov for det, kan de unge blive guidet videre i gruppebaserede eller tidsbegrænsede rådgivningsforløb, eller om nødvendigt til en grundigere udredning og visitation hen mod de traditionelle ydelser. 

Arbejdet med bedre data og analyser fortsætter

KL er i færd med at samle analyseresultater og kommunale erfaringer fra partnerskabsprojektet til et materiale til brug for alle kommuner. Helt grundlæggende er det dog, at den enkelte kommune er i stand til at kortlægge de lokale udfordringer, som den skal finde svar på. En hjørnesten i det arbejde er, at flere kommuner får bedre styr på socialfaglige aktivitets- og økonomidata.

Partnerskabsprojektet har vist, at der fortsat er et stykke vej igen på den front. KL arbejder derfor målrettet videre på at styrke kommunernes datakvalitet. Ligeledes vil KL igen i 2020 tilbyde interesserede kommuner med valide data at analysere og benchmarke kommunen på partnerskabsprojektets fokuspunkter. Formålet er at understøtte kommunernes arbejde med at finde de bedste lokale svar på socialområdets store udfordringer.