26. september 2019

Tre inspirationskilder til økonomisk råderum

I alle landets kommuner arbejdes der med at skabe nyt økonomisk råderum. Kommunerne anvender mange greb i jagten efter mest mulig tid til kerneopgaven, høj faglig kvalitet og rum til politiske prioriteringer, men kender I vejene til inspiration? KL’s idébank, FLIS styringscockpit og konferencen ’Kommunal-økonomisk Råderum 2019’ er veje til inspiration på tværs af den kommunale sektor.

Nyt økonomisk råderum skal skabes indefra. Med en ny regering og en længe ventet økonomiaftale for 2020 er rammen omkring kommunernes budgetter skabt, og den kræver fortsat nytænkning og samarbejde på tværs i økonomistyringen. Alt dette med henblik på at skabe nyt økonomisk råderum. Da de økonomiske rammer for kommunerne fortsat er meget stramme, er det økonomiske råderum noget, som kommunerne skaber indefra – ved at frigøre midler i den eksisterende drift. 

Efter mange års omstillinger og effektiviseringer af administrationsområdet og velfærdsområderne herunder implementering af velfærdsteknologi, rehabilitering og digitalisering er mange af de lavthængede frugter høstet. 

Der er mange veje til økonomisk råderum, og handlemulighederne afhænger af kommunens samlede økonomiske udfordringer, men også af budgetprocessen, inddragelse af interessenter, incitamenter, validt datagrundlag, arbejdsdeling og roller etc. Men hvordan skabes der økonomisk råderum og nye handlemuligheder?

Hvordan skabes nye forslag?

Erfaringerne fra KL’s råderumsnetværk viser, at de nytænkende og innovative råderumsforslag i høj grad skabes igennem den gode proces, hvor der samarbejdes på tværs af den kommunale forvaltning og mellem forvaltningen og politikerne. 

For at skabe en god proces er det også afgørende med klar kommunikation ud i organisationen om, hvorfor det er vigtigt, at alle genbesøger deres områder og ikke mindst afsøger nye løsninger på tværs af fagsøjler og faggrupper. Dette kan blandt andet ske i form af inspiration fra andre kommuner og nøgletal, som kan gøre det nemmere at analysere og diskutere de enkelte områder. 

KL arbejder målrettet med at identificere, indsamle og sprede råderumsinitiativer i KL’s idébank. Derudover udvikler KL relevante værktøjer som eksempelvis FLIS styringscockpit og afholder konferencen ’Kommunaløkonomisk Råderum 2019’.

KL’s idébank

KL har gennemført en kortlægning af råderumsinitiativer i kommunernes budgetter for 2019 og gennemfører ligeledes en kortlægning af tiltag for budget 2020. Formålet med kortlægningen er at give kommunalpolitikerne, kommunale chefer og medarbejdere inspiration til nye råderumstiltag, som kan bidrage til det økonomiske råderum. Kortlægningen giver desuden kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at videndele og sparre med hinanden.

Materialet fra kortlægningen er samlet i et databaseværktøj, hvor kommunerne kan søge blandt alle effektiviseringstiltag ud fra fagområde og typen af effektiviseringstiltag (for eksempel digitalisering, indkøb mv.). Værktøjet kan hentes på KL’s hjemmeside www.kl.dk.

Idébanken har været til inspiration for mange kommuner i forbindelse med forberedelsen af dette års budgetproces, herunder blandt andet Høje Taastrup Kommune, som i forbindelse med forberedelsen af dette års budgetproces tilrettelagde en proces, hvor de i foråret præsenterede udvalgte råderumsforslag fra KL’s idebank for de respektive udvalg. Disse forslag tjente som inspiration til, at udvalgene skulle give input til, hvilke områder og eventuelle forslag administrationen skulle arbejde videre med. 

Ifølge økonomichef Jane Eichenwald Henriksen så kom der i de enkelte udvalg mange gode drøftelser ud af forslagene, og der var også spørgsmål til, om tilsvarende forslag kunne indføres i Høje-Taastrup Kommune. Eller om der var særlige grunde til, at forslagene ikke havde været foreslået tidligere. Processen omkring forslagene i idébanken har ikke mindst udvidet mulighedsrummet. Når andre kommuner har implementeret et forslag, så skal der jo modargumenter til for at sige, at det ikke kan lade sig gøre i vores kommune. 

Få svaret i styringscockpittet

Råderumsdrøftelserne kan også kickstartes med en intern råderumsanalyse af velfærdsområderne, der kan fortælle om potentialer for et øget råderum. Typiske indikatorer kan være forskelle i enhedspriser, som kræver en yderligere analyse på tværs af kommuner, mellem institutioner, forskellig visitationspraksis hos medarbejderne og forskellig anvendelse af kommunens tilbud, serviceniveau, praksis etc. Formålet med sammenligningerne er primært at få viden om, hvor der bør analyseres i dybden, og hvor der potentielt kan frigøres økonomiske midler varigt. 

Kommunerne har adgang til uendelige mængder af data. For at kommunerne kan udnytte data bedst muligt i den løbende styrings- og effektiviseringsdagsorden, er der brug for en prioritering og rangering af data. 

KL har sammen med en række kommuner, på baggrund af mere end 1200 nøgletal i FLIS, udvalgt de 65 mest centrale nøgletal til FLIS’ styringscockpit. Nøgletallene præsenteres på udvalgte styringsniveauer, så kommunerne har et fælles faktabaseret benchmarkinggrundlag til at identificere effektiviseringspotentialer og styrke den overordnede styring af den enkelte kommune. 

FLIS styringscockpit giver et hurtigt svar og overblik over kommunens overordnede udvikling, samt hvilke områder der kunne danne grundlag for yderligere råderumsanalyser. FLIS styringscockpit er offentligt tilgængeligt på www.kl.dk./FLIS. 

Inspiration til budget 2021

KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed arbejder målrettet med at identificere, indsamle og sprede de godes cases på tværs af kommunerne via råderumsnetværk, idébanken, Nyhedsbrevet Råderum, konferencer, løbende dialog og så videre.

KL’s konference ’Kommunaløkonomisk Råderum 2019’ stiller skarpt på, hvad der kendetegner kommunernes udfordringer anno 2020. Konferencen fokuserer på, hvordan udfordringerne med bl.a. et stigende antal ældre og børn, en øget tilgang på det specialiserede socialområde og flere borgere med komplekse problemstillinger stiller krav om et stadigt større fokus på tværgående løsninger. De tværgående udfordringer danner også rammen omkring kommunernes arbejde med at finde økonomisk råderum.