06. december 2018

Store udfordringer – lokale løsninger

I et internationalt perspektiv har Danmark en bemærkelsesværdigt decentral offentlig sektor. KØF 2019 indledes med en drøftelse af, hvorfor vi har valgt den model – og hvor den er på vej hen. Derefter zoomes der ind på de største aktuelle udfordringer, som ”verdens stærkeste” kommuner skal løse her og nu.

I januar 2019 inviterer KL igen til Kommunaløkonomisk Forum, denne gang under overskriften: ”Store udfordringer, lokale løsninger”. Konferencen stiller skarpt på tre hovedtemaer: det danske kommunestyre, den demografiske udvikling og de senere års kraftige stigning i antal borgere, som får en psykiatrisk diagnose. 

Stærkt kommunestyre

Kommunestyret i Danmark er stærkt. Hvis man nærstuderer OECD’s statistikker, er det svært at få øje på andre lande, hvor offentlige opgaver og udgifter er decentraliseret i samme omfang som i Danmark. Danske lokalpolitikere har med andre ord et mere ansvarsfuldt job end i noget andet land i verden, og danske kommuner er stærkere. 

Det stærke danske kommunestyre er dog ikke opstået fra den ene dag til den anden men derimod udviklet over flere årtier. Læser man studier af det danske lokaldemokratis historie, står én bærende idé frem. Nemlig at der skal være den tættest mulige sammenhæng mellem beslutningskompetence og økonomisk ansvar. Denne idé har med tiden ført til, at kommunerne har fået ansvar for nogle af de vanskeligste opgaver i velfærdssamfundet med et stærkt incitament til et forebyggende og helhedsorienteret perspektiv på opgaveløsningen.

KØF 2019 sætter spot på kernen af kommunestyret og indledes med et ekspertoplæg om ”den danske model”. Eksperten er projektchef i VIVE og tidligere afdelingschef i indenrigsministeriet Niels Jørgen Mau Pedersen, som igennem mange år har arbejdet i kommunestyrets ”maskinrum” og dermed har fulgt dets udvikling tæt. Oplægget danner afsæt for en politisk debat om modellens fordele, ulemper, dilemmaer og præmisserne for at den kan fungere. Deltagerne i debatten er KL’s formand, Finansministeren og tre medlemmer af Folketinget.

Færre skal tage sig af flere

Kommunerne har i flere år skullet levere borgernær velfærd inden for snævre økonomiske rammer og under vilkår, der er i forandring. Alligevel går vi nu ind i en periode, hvor udfordringerne bliver betydeligt større. Kommunerne står med andre ord foran en brydningstid. Antallet af ældre over 80 år vokser markant i de kommende år, jf. fig. 1. Opgaverne og udgifterne ligger særligt i de kommuner, hvor de ældre får behov for pleje og kommunale sundhedsindsatser. Tidligere har nedgang på andre områder givet en vis mulighed for at omfordele midler fra for eksempel skoleområdet til ældreområdet. Den mulighed er ikke på samme måde til stede i fremtiden på grund af et voksende antal børn i førskolealderen. Men udfordringerne kan heller ikke bare løses med penge. For den offentlige service er personaletung, og konkurrencen om arbejdskraften bliver hård. Der forventes rekrutteringsudfordringer på ældreområdet, som allerede nu kan mærkes i mange kommuner.

KØF 2019 zoomer ind på den demografiske udfordring. Temaet skydes i gang med et indlæg fra tidligere overvismand Torben M. Andersen, og der følges op med debatter og bud på, hvordan udfordringen kan håndteres, både i forhold til beskæftigelse, uddannelse og ny teknologi.

Psykiatriske diagnoser i vækst

Sidste tema på KØF 2019 er psykiatriske diagnoser og de senere års kraftige stigning i antallet af borgere, som får en diagnose. Mere end 45.000 børn og unge under 18 år går i 2018 rundt med en psykiatrisk diagnose, og blandt voksne (18+ år) har tæt på 250.000 en psykiatrisk diagnose, jf. fig. 2. Ser man alene på børnene, har næsten 10.000 flere børn og unge en psykiatrisk diagnose i 2018 end for fem år siden. Flere børn bliver diagnosticeret med ADHD og autisme. Blandt de voksne er der vækst i alle de psykiatriske diagnoser. Og mange kommuner melder om, at denne målgruppe fylder stadig mere i den sociale indsats. 

Hvad er denne udvikling udtryk for – og hvordan skal vi forstå den? Det vil hjerneforsker og speciallæge i psykiatri Peter Lund Madsen komme med et bud på. 

LÆS OGSÅ: Mere viden skal give klogere styring af socialområdet

Men én ting er at forstå udviklingen, noget andet er, hvordan man bedst håndterer den i den sociale indsats. Oplægget følges op med debat og eksempler på, hvordan nogle kommuner har håndteret det, og flere af debatmøderne har fokus på den sociale indsats. På programmet for KØF 2019 er der således debatmøder om helhedsorienterede indsatser, om den forberedende grunduddannelse, FGU, samt om politisk og faglig styring af det sociale område. 

KØF 2019 stiller skarpt på de kommende års udfordringer, som ”verdens stærkeste” kommuner skal løse.

Vel mødt til Kommunaløkonomisk Forum den 10. og 11. januar 2019 i Aalborg.

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_2018_DK-21___Side-38-1-bunden_645.jpg

 

×

Log ind