20. august 2012

Sohn: Vi arbejder hårdt

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn lover, at han vil kæmpe hårdt for enklere og mere fleksible EU-udbudsregler.

Ole Sohn (SF) forsikrer, at han er klar til kamp, når han som dansk erhvervs- og vækstminister i de kommende måneder skal lægge arm med sine kolleger fra de andre EU-lande om nye udbudsregler i EU. Og han har en klar sigtelinje, når sagen skal debatteres.

»Jeg har den grundlæggende opfattelse, at vi skal arbejde for så effektive og enkle udbudsregler som muligt, fordi det bidrager til at skabe en bedre konkurrence. Det vil igen kunne betyde besparelser på de offentlige budgetter og dermed bedre økonomi for de europæiske skatteydere,« siger Ole Sohn.

Han siger, at det hele tiden har været den danske regerings holdning. Men han erkender dog, at Danmark efter at have overdraget EU-formandskabet til Cypern kan presse lidt mere på for de særlige danske mærkesager:

»Det er klart, at man som formandskabsland har en særlig mediator-rolle, hvor man hele tiden skal prøve at finde løsninger og dermed også kompromisser. Og uden formandskabet kan vi præge tingene lidt mere aktivt i den retning, vi nu gerne selv vil. Men virkeligheden er jo også, at man kan spænde buen med sine holdninger så hårdt, at man blokerer for et kompromis.«

Kompromisets svære kunst er også Ole Sohns forklaring på, at de nye udbudsregler i øjeblikket ikke ser ud til at kunne indfri de forhåbninger om gennemgribende forenkling og afbureaukratisering, som der har været bred enighed om fra dansk side.

»Jeg vil sige det sådan, at hvis det danske formandskab selv skulle have lavet reglerne, var de blevet enklere. Men når 27 lande skal blive enige, er der mange hensyn at tage, og så er der en tendens til, at tingene bliver mere komplicerede og bureaukratiske,« siger Ole Sohn.

Han mener dog, at det danske formandskab fik lavet nogle gode fremskridt i forhandlingerne. Specielt i forhold til at åbne op for forhandling og dialog i udbudsfasen, men også for at fremme såkaldte elektronisk udbud, hvor alt udbudsmateriale er elektronisk tilgængeligt. Hidtil har der været eksempler på, at virksomheder skulle møde op på eksempelvis et italiensk kommunekontor for at hente udbudsmaterialet, inden man så kunne rejse hjem til Danmark og overveje, om man skulle byde på opgaven.

 

Svær balancegang

 

Der er også andre punkter i det nuværende direktivudspil, som Ole Sohn er kritisk overfor. Det gælder ikke mindst planerne om at ophæve den nuværende skelnen mellem A- og B-ydelser, hvor sidstnævnte dækker opgaver på de følsomme ”bløde” områder som social, sundhed og uddannelse.

Ole Sohn er også enig i det brede danske ønske om højere tærskelværdier for, hvornår offentlige opgaver skal i udbud efter EU-reglerne. Men problemet er, at tærskelværdierne er fastsat i en aftale, som EU har indgået med verdenshandelsorganisationen WTO. Flere danske aktører mener dog, at den aftale om nødvendigt må genåbnes, men det vil Sohn ikke love at kæmpe for:

»Det er en balancegang, hvis man genåbner sådan en aftale. Så kan man også risikere at få noget, der er dårligere, eller at aftalen falder til jorden. Det er noget kompliceret.«

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind