06. december 2011

Sohn: »Det afgørende er, at vi får enklere og mere fleksible regler«

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn forsikrer, at det har høj prioritet for det danske EU-formandskab at få enklere udbudsregler. Men han vil ikke lægge sig fast på, hvordan det konkret skal gøres.

Mens ikke mindst danske kommuner og regioner længe har meldt klart ud om deres ønsker til den forestående revision af EU’s udbudsregler, har den nye danske regering hidtil holdt lav profil. Men nu forsikrer erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) over for Momentum, at den danske regering vil have stærk fokus på udbudsreglerne under EU-formandskabet fra 1. januar.

»Det er en af vores hovedprioriteter under formandskabet. Det er også et af de 12 nøgleinitiativer, EU-Kommissionen har skitseret for at revitalisere det indre marked. Og det vil vi lægge os meget i selen for at bringe frem under det danske formandskab,« siger Ole Sohn.

Regeringens hovedmål er, at EU’s udbudsregler skal gøres enklere og mindre administrativt bøvlede. Og derudover vil Ole Sohn kæmpe for, at reglerne skal give bedre mulighed for dialog, forhandling og såkaldte funktionsudbud, hvor man stiller krav til løsningen af en bestemt opgave snarere end en bestemt løsning af en opgave.

»Vi ved, at jo mere specifikke krav der stilles til udbudsmaterialet, jo mere skitserer man også en bestemt løsningsform. Og dermed hindrer man tilbudsgiverne i at tænke på, om det i virkeligheden kan gøres enklere og billigere på en anden måde. Derfor tror vi, at funktionsudbud kan være en nøgle til at få mere innovation.«

Ole Sohn kan godt følge de danske kommuner og regioners ønske om, at tærskelværdien for, hvornår et udbud skal følge EU-reglerne, bør hæves. Men han vil ikke inden forhandlingerne gøre højere tærskelværdier til et dansk hovedkrav.

»Det afgørende er, at vi får enklere og mere fleksible regler. Som et led i det er vi meget åbne for at drøfte, om de gældende tærskelværdier ligger på det rette niveau. Men der vil jo altid være modsatrettede interesser mellem de forskellige EU-lande, og derfor tror jeg, det mest fremkommelige er den tilgang, at vi samlet set skal have et regelsæt, hvor gevinsterne er større end omkostningerne,« siger Ole Sohn.

På den danske, politiske arena er der generelt stor enighed om, at EU-udbudsreglerne bør være enklere, at tærskelværdien bør hæves, og at de nye regler bør åbne mere op for dialog og forhandling mellem den myndighed, der udbyder opgaven, og de leverandører, der byder ind. Derimod går der en skillelinje ned mellem højre- og venstrefløjen i Danmark, når det kommer til, om sociale klausuler skal kunne indgå i EU-udbud i højere grad end i dag. De borgerlige partier er skeptiske, mens venstrefløjen ser udbud som en oplagt mulighed for at fremme sociale og beskæftigelsesmæssige hensyn.

Den danske regering har på nationalt plan nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at indføre sociale klausuler om praktikpladser i offentlige kontrakter. Og Ole Sohn ser meget gerne, at det også kan blive en del af EU-udbudsreglerne.

»Hvis man løfter det op på europæisk plan, kan vi jo se, hvordan ungdomsarbejdsløsheden generelt er alt for høj i EU. Derfor mener jeg, det giver god mening at sikre nogle flere uddannelsespladser til unge. Jeg har en pragmatisk tilgang, men vil i hvert fald gå til arbejdet med den ledetråd, at vi kan bidrage til at lave nogle udbudsregler, som kan fremme innovation, miljøhensyn og social inddragelse,« siger Ole Sohn.

EU-Kommissionen kommer formentlig med sit direktivforslag lige inden jul, og Ole Sohn har allerede været til nogle uformelle møder med Kommissionen om emnet. Han tror på, at Danmark kan få de nye udbudsregler på rette vej under formandskabet:

»Vi vil selvfølgelig bruge både de formelle og uformelle møder til at fremme processen. Det er nok for meget at tro, at vi kan nå at afslutte forhandlingerne. Men kan vi få det tilrettelagt, så det bliver nemmere for det efterfølgende formandskab at lave nogle fornuftige konklusioner, er vi kommet godt i gang.«

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind