17. januar 2011

Kommuner åbner nye døre for private virksomheder

Ny Momentum-undersøgelse tyder på, at der i øjeblikket sker en kraftig stigning i antallet af kommunale opgaver, som udsættes for konkurrence fra private virksomheder. Næsten to tredjedele af kommunerne har i 2010 besluttet at konkurrenceudsætte nye opgaver, og endnu flere har aktuelle planer om at gøre det. Alle områder er i spil – også de følsomme som drift af ældrecentre.

Hvis et øget samarbejde med private virksomheder kan give os god kvalitet og lavere udgifter, er der ikke noget at betænke sig på. Det er tilsyneladende holdningen i langt de fleste kommunalbestyrelser i denne tid, hvor den økonomiske krise har sendt spareknivene og grønthøsterne på overarbejde på landets rådhuse. En ny Momentum-undersøgelse blandt kommunaldirektørerne tyder på, at der netop nu sker et voldsomt ryk i andelen af kommunale opgaver, som udsættes for konkurrence fra private virksomheder.

Indtast alt-tekst her.

63 procent af kommunerne har i 2010 besluttet at konkurrenceudsætte opgaver, som kommunen hidtil selv har udført. Og 68 procent har aktuelle planer om at gøre det, uden at der er truffet endelig beslutning. Mange af kommunerne er gengangere, men samlet set har 84 procent af kommunerne enten allerede i 2010 truffet beslutning om at konkurrenceudsætte nye opgaver eller har aktuelle planer om det.

En af de kommuner, som i øjeblikket rykker stærkt på konkurrenceudsættelse, er Syddjurs. Allerede i 2010 besluttede kommunen at konkurrenceudsætte en række nye opgaver, og der er flere aktuelle planer, fortæller kommunaldirektør Nich Bendtsen. Kommunen er et godt billede på, at kommuner uanset politisk flertal overvejer konkurrenceudsættelse meget alvorligt i øjeblikket. Flertalsgruppen i byrådet består nemlig af SF, Socialdemokraterne og de radikale, og SF sidder på borgmesterposten.

»Politikerne har en meget pragmatisk tilgang til konkurrenceudsættelse, og det gælder faktisk bredt i byrådet. Det er ikke den store ideologiske kamp. Hvis vi kan hente noget på pris og kvalitet, overvejer vi at gøre det. Og hvis det ikke er tilfældet, beholder vi opgaven i eget regi. Det er en fast del af vores udbudspolitik, at vi afgiver eget bud, så vi får en egentlig konkurrenceudsættelse set i forhold til vores egen produktion. Vi har ikke noget mål for, at vi skal nå en særlig grad af konkurrenceudsættelse,« siger kommunaldirektør Nich Bendtsen.

Syddjurs er en af de kommuner, som inden 2010 har brugt konkurrenceudsættelse mindst. 21,3 procent af kommunens opgaver var konkurrenceudsat ifølge de seneste tal for 2009, hvilket er et stykke under landsgennemsnittet på 25.

»Når der sker et ryk nu, er det nok en konsekvens af, at vi er økonomisk spændt hårdt for, og vi er en af de kommuner, som er under administration. Det gør selvfølgelig, at vi er meget opmærksomme på, at vi bruger vores ressourcer så effektivt som overhovedet muligt,« siger kommunaldirektør Nich Bendtsen.

Ældrecentre skal drives af private

Momentum-undersøgelsen viser, at kommunerne i øjeblikket konkurrenceudsætter nye opgaver inden for et bredt felt af områder. Det største ryk sker inden for mere traditionelle udbudsområder som teknik- og miljøområdet, kørsel, rengøring og vedligehold, hvor man finder flere nye opgaver, som kan konkurrenceudsættes.

Men også på de store velfærdsområder som ældre- og plejecentre, daginstitutioner og sociale institutioner, som det traditionelt har været politisk følsomt at overdrage til private virksomheder, sker der imidlertid noget i denne tid. 16 procent af kommunerne besluttede allerede i 2010 at konkurrenceudsætte nye opgaver på det område, og næsten en tredjedel – 29 procent – overvejer netop nu at gøre det.

Syddjurs Kommune har allerede besluttet at byde private virksomheder inden for på ældreområdet, fortæller kommunaldirektør Nich Bendtsen:

»Vi forbereder i øjeblikket et partnerskab med en privat virksomhed om at drive et af vores ældrecentre. Vi håber, at vi kan spare nogle penge, samtidig med at vi lærer noget og får en konstruktiv konkurrence mellem den udliciterede del og vores egen del. I den sammenhæng er det væsentligt, at de kommunalt ansatte føler sig anerkendt og værdsat for den indsats, de yder, og at konkurrencen sker på lige vilkår. Men det er klart, at det er et følsomt område, og vi bevæger os ind på helt nyt land.«

Mens Syddjurs hidtil har ligget lavt på brugen af konkurrenceudsættelse, havde Holbæk Kommune i 2009 allerede konkurrenceudsat 27,3 procent af opgaverne og ligger dermed over landsgennemsnittet. Men der er betydeligt mere på vej. Der er stor politisk vilje i byrådet til at konkurrenceudsætte – ikke mindst i en økonomisk situation, hvor man allerede har været nødt til at spare på de borgernære områder.

Byrådet besluttede derfor allerede i 2010 at konkurrenceudsætte flere nye opgaver, og kommunaldirektør Hans Søie og hans stab er blevet bedt om at lave et bruttokatalog over nye opgaver, hvor der eventuelt kan spares ”nemme” penge ved at konkurrenceudsætte. I kataloget er en lang række muligheder, som byrådet skal tage konkret stilling til i løbet af de kommende måneder. Heriblandt er også driften af plejecentre, hvor kommunen allerede har fået henvendelser fra flere interesserede firmaer.

»I det sidste års tid har vi haft besøg af tre svenske virksomheder, som ville fortælle, hvad de kunne. Og jeg tror, der vil ske en udvikling på det område, fordi svenskerne jo har bevist, at de kan håndtere opgaven, og at det kan fungere i Sverige,« siger Holbæks kommunaldirektør Hans Søie.

I en tidligere Momentum-undersøgelse foretaget for lidt over et år siden sagde et stort flertal af kommunaldirektørerne, at de ofte oplever, at der mangler kompetente private leverandører, når de konkurrenceudsætter en opgave. Det gjaldt ikke mindst på de store velfærdsområder, men noget kunne altså tyde på, at det er ved at ændre sig. Det vurderer også Karsten Vrangbæk, forskningsleder på Anvendt KommunalForskning.

»Det er meget interessant, at 29 procent af kommunerne i øjeblikket overvejer at konkurrenceudsætte nye opgaver på de store velfærdsområder. Det peger i retning af, at der sker et ryk på det område. Især Sverige, men også Norge og Finland har virksomheder, som opererer på det her marked, så der nu er antydningen af et fælles nordisk marked,« siger Karsten Vrangbæk.

Mens kommunerne altså tilsyneladende i øjeblikket foretager et gevaldigt ryk i antallet af opgaver, der konkurrenceudsættes, maner Karsten Vrangbæk til lidt besindighed:

»Forskningsmæssigt er der altså ikke klar dokumentation for, at konkurrenceudsættelse altid giver besparelser, og særligt ikke på velfærdsområderne. Det kræver en lokal viden og undersøgelse af, om gevinsten rent faktisk overstiger omkostningerne på de konkrete områder.«

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind