21. januar 2021

Store forskelle i BNP på kommuneniveau

Ballerup, Gladsaxe og Billund var top 3 blandt kommunerne i 2019 målt på BNP pr. indbygger. Der er store forskelle på tværs af kommuner – især øst for Storebælt. En væsentlig del af koncentrationen af den økonomiske aktivitet i en række kommuner bæres dog af indpendling af arbejdskraft fra andre kommuner. Korrigeres der for løn ved pendling udjævnes forskellene mellem kommunerne betydeligt.

Store forskelle i BNP på kommuneniveau

BNP pr. indbygger opgjort på kommuneniveau viser store forskelle mellem kommunerne. Top 3 udgøres af Ballerup, Gladsaxe og Billund, der i 2019 lå på mellem 262 og 317 pct. af landsgennemsnittet. Omvendt ligger 35 eller lidt flere end hver tredje af kommunerne mere end 30 pct. under landsgennemsnittet, jf. figur 1.

Forskellene mellem kommunerne er betydeligt større øst for Storebælt end vest for. Otte ud af de ti kommuner med det højeste BNP pr. indbygger i 2019 ligger eksempelvis øst for Storebælt, og blandt de kommuner med det laveste BNP pr. indbygger ligger otte ud af ti også Øst for Storebælt, jf. tabel 1. 23 ud af de 35 kommuner, som ligger mere end 30 pct. under landsgennemsnittet, ligger øst for Storebælt.

Tabel 1 Kommuner med højest hhv. lavest BNP pr. indbygger, 2019.

De ti kommuner med højest BNP pr. indbygger

De ti kommuner med lavest BNP pr. indbygger

Ballerup

Billund

Gladsaxe

Glostrup

Høje-Taastrup

København

Brøndby

Herlev

Ikast-Brande

Kalundborg

Dragør

Stevns

Solrød

Gribskov

Halsnæs

Odder

Egedal

Vordingborg

Vallensbæk

Nordfyns

Anm.: Ekskl. Fanø, Læsø, Samsø og Ærø pga. diskretionshensyn.

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger

Figur 1. BNP pr. indbygger, 2019. (Hele landet=100)

 

Anm.: Fanø, Læsø, Samsø og Ærø vises ikke pga. diskretionshensyn.

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger

Da BNP opgøres ud fra produktionen i den pågældende kommune, bidrager pendling til forskellene mellem kommunerne herunder den markante koncentration af værdiskabelsen i Østdanmark på en række kommuner i hovedstadsområdet samt Kalundborg.

Pendlingen er én af grundene til, at BNP pr. indbygger ikke viser fordelingen af velstand mellem kommunerne, men blot hvor værdiskabelsen er placeret i landet. Korrigeres BNP, så lønninger placeres i den kommune, hvor lønmodtageren er bosat, fremfor hvor lønmodtagerens arbejdsplads er placeret, fås et billede af en mere jævn fordeling af velstandsskabelsen.

For næsten alle kommuner, som ligger over det landsgennemsnitlige niveau, er BNP pr. indbygger lavere efter korrektionen og de ligger derfor under 45-graderslinjen i figur 2. Et eksempel herpå er Ballerup, der går fra et niveau på næsten 3,2 gange landsgennemsnittet til lidt over 2,4 gange efter korrektionen. Gladsaxe og Billund går fra hhv. ca. 2,8 og 2,6 gange landsgennemsnittet til ca. 2,4 gange landsgennemsnittet efter korrektionen for pendling. Disse tal peger på, at det høje niveau udover pendlingen også må skyldes virksomheder, der er i stand til at generere en høj værdiskabelse fx via god udnyttelse af nicher i markedet eller særlige patenter.

Figur 2. Sammenligning af BNP pr. indbygger før og efter korrektion for pendling, 2019, (Hele landet=100)

Anm.: Fanø, Læsø, Samsø og Ærø vises ikke pga. diskretionshensyn.

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Omvendt er det for de fleste kommuner, der i udgangspunktet ligger under landsgennemsnittet, sådan, at de ligger højere efter korrektionen og således over 45 graderslinjen i figur 2.

Med korrektionen for pendling reduceres antallet af kommuner, der ligger under 30 pct. af landsgennemsnittet fx fra 35 til 2 kommuner. Antallet af kommuner, der ligger mindst 30 pct. over landsgennemsnittet reduceres samtidig fra 13 til 8 kommuner, jf. figur 3.

Figur 3. Antal kommuner fordelt efter BNP pr. indbygger før og efter korrektion for pendling, 2019.

Anm.: Ekskl. Fanø, Læsø, Samsø og Ærø pga. diskretionshensyn.

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Både øst og vest for Storebælt bidrager pendlingen til en udjævning af forskellene. Udjævningen af forskellene er dog tydeligst blandt kommunerne øst for Storebælt.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet Nyt om dansk økonomi her

Se flere artikler fra nyhedsbrevet her

×

Log ind