28. februar 2023

Nøgletalsnyt - Februar: Dansk økonomi holdes endnu fri af krisen

Nationalregnskabet for 2022 samt lønmodtagerbeskæftigelsen sender positive signaler om økonomien, mens konjunkturbarometrene for erhvervslivet stadig peger på, at krisen kan være nært forestående.

Positiv BNP-vækst i 2022’s sidste kvartal

Tirsdag morgen udkom Danmarks Statistik med de første nationalregnskabstal for 4. kvartal 2022. De viser en BNP-vækst for kvartalet på 0,9 pct., hvilket er en smule mindre end indikatoren viste tidligere på måneden. Den positive vækst er næsten udelukkende drevet af de faste bruttoinvesteringer. Investeringerne bidrog med 2,8 pct.-point af væksten, mens både privatforbrug, import og især eksporten bidrog negativt til den samlede vækst, med hhv. -0,2, -0,4 og -1,1 pct.-point.  

Udover offentliggørelsen af 4. kvartals vækst er 1.-3. kvartal revideret, og den årlige vækst i BNP er opgjort til 3,6 pct. En stor del af denne vækst (ca. 2 pct.-point) skyldes dog den høje vækst i slutningen af 2021, et såkaldt overhæng. I modsætning til andre år med høje BNP-vækstrater påvirkede privatforbruget gennem hele 2022 væksten negativt. Det er i stedet faktorer som eksport af både varer og tjenester samt de faste bruttoinvesteringer der er skyld i den positive vækst.

Beskæftigelsen udviklede sig også positivt i 4. kvartal med en vækst på 0,4 pct. Det betyder, at beskæftigelsen i løbet af 2022 har justeret sig til at følge nærmest præcis den samme vækstbane som i årene op til 2020. Der er dermed heller ikke i 4. kvartal krisetegn at spore i nationalregnskabets beskæftigelsesopgørelse.

Beskæftigelsen er stadig ikke slået ud af kurs

Udviklingen i nationalregnskabet bekræftes ved lønmodtagerbeskæftigelsen, som også i december 2022 viste vækst. Fremgangen bestod af ca. 1.800 personer siden november, svarende til 0,1 pct. Det er den offentlige beskæftigelse der, med en stigning på mere end 900 personer, havde den største relative vækst på 0,1 pct. De 727 personer som udgør væksten i den private beskæftigelse, resulterer i en vækst på 0,03 pct. Udviklingen  indebærer, at andelen af offentligt ansatte mellem november og december steg en smule fra 29,3 pct. til 29,4 pct.

Den laveste materialemangel i næsten 2 år

Selvom 4. kvartals nationalregnskab og lønmodtagerbeskæftigelsen umiddelbart vidner om en positiv afslutning på 2022, tegner konjunkturindikatorerne for februar måned sorte skyer i horisonten. Selvom færre og færre er begrænsede af mangel på inputfaktorer er der ikke en tilsvarende vækst i andelen uden produktionsbegrænsninger.

Blandt virksomheder i byggesektoren melder færre end én ud af 10 om mangel på materialer. Det er det laveste niveau siden marts 2021. Dermed er det kun for industrien, hvor konjunkturbarometret opgøres kvartalsvist, at det fortsat er en substantiel del af virksomhederne, der mangler materialer i februar.

Også manglen på arbejdskraft i byggeriet faldt i februar yderligere, og det er nu mindre end en fjerdedel af byggerivirksomhederne der melder om arbejdskraftsmangel som produktionsbegrænsning, hvilket er den laveste andel siden februar 2021. Andelen med arbejdskraftmangel blandt servicevirksomheder ligger stabilt, og dermed er andelene for både industri og service også på niveau med sommeren 2021, før arbejdskraftsmanglen toppede.

Den aftagende mangel på inputfaktorer afspejles ikke i andelen af virksomheder uden produktionsbegrænsninger, hvor andelen er mellem 30 og 40 pct. for alle tre sektorer i februar. Det afspejler at produktionsbegrænsningerne dels dækker over mangel på inputfaktorer, men også mangel på efterspørgsel.

Manglen på efterspørgsel er omtrent uændret i februar måned, og ligger for alle tre sektorer på et niveau omkring 25-30 pct. Niveauet giver ikke endnu anledning til krisetegn, men har siden starten af 2022 vist en stigende tendens for alle de tre brancher, og kunne tyde på en opbremsning hvor flere virksomheder vil opleve mangel på opgaver.

Minimumsnormeringer betyder mange flere pædagogmedhjælpere

Mellem oktober og november steg antallet af kommunalt ansatte med næsten 1.200 fuldtidspersoner, svarende til 0,3 pct. Den største vækst fandtes blandt SOSU’er, hvor antallet steg med 322 fuldtidsansatte. Det var dog pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter der oplevede den største relative vækst på 1,1 pct. Det er også denne gruppe som helt generelt dominerer billedet ved at have den klart største vækst i løbet af en længere periode. Siden januar 2015 er gruppen vokset med mere end 8.100 personer, og i perioden fra januar til november 2022 svarede væksten til over 45 pct. af den samlede vækst i antallet af kommunalt ansatte. Dette skal i høj grad ses i lyset af den løbende indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

 

×

Log ind