12. marts 2012

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge

I denne analyse undersøges de dynamiske effekter (adfærdsændringer) af den generelle varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Formålet med analysen er at identificere, hvilken styrke de dynamiske effekter kan formodes at have og derudfra at skønne over de afledte forventede årlige merudgifter.

  • PDF

    Varighedsbegrænsning på sygedagpenge.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Mange sygedagpengeforløb afklares omkring tidspunktet for den generelle varighedsbegrænsning (52 uger indenfor 18 måneder).
  • Flere personer bliver selvforsørgende som følge af den generelle varighedsbegrænsning, der således har en effekt på adfærd.
  • Uden varighedsbegrænsningen ville i størrelsesordenen 1.200-1.300 færre personer årligt have været selvforsørgende som følge af den generelle begrænsning.
  • Den skønnede årlige merudgift heraf er 120-130 mio. kr. (under antagelse af at de berørte personers sygedagpengeforløb forlænges med 6 måneder).
  • Det beløb er en merudgift udover de ”almindelige” forventede merudgifter, der følger af at afskaffe varighedsbegrænsningen (de statiske effekter).