28. januar 2020

Demokratikommissionen: 27 anbefalinger til at styrke demokratiet

Demokratikommissionen, som Dansk Ungdoms Fællesråd har nedsat, har taget temperaturen på det danske demokrati. Resultatet er 27 anbefalinger til at styrke demokratiet. Anbefalingerne kommer vidt omkring og vedrører mange kommunale kerneområder – fra uddannelse og udsatte unge til digitalisering. KL har deltaget i kommissionen.

Selvom der er mange forskellige muligheder for at deltage i den offentlige samtale, afskrækker den negative tone mange unge fra at tage del. Selvom Danmark ligger i top, når det kommer til valgdeltagelse, er tilliden til politikerne lav. Og selvom det lokale engagement blandt borgerne blomstrer, føler flere sig koblet af samfundsudviklingen.

Sådan lyder nogle af de dilemmaer, som er grunden til, at Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i oktober 2018 nedsatte Demokratikommissionen med Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør på Mandag Morgen, i spidsen. Arbejdsspørgsmålet for Demokratikommissionen har været: Er demokratiet i krise?

Kommissionen er bredt sammensat for at sikre en bred repræsentation af holdninger fra centrale demokratiaktører i det danske folkestyre, fx folketingspolitikere, medier, fagbevægelsen og foreningslivet. KL er blandt de 24 organisationer og personer, som har deltaget i kommissionen.

Den 22. januar 2020 offentliggjorde Demokratikommissionen sin betænkning om demokratiets tilstand og sine anbefalinger til at styrke demokratiet.

Ingen krise, men …

Demokratikommissionen konkluderer, at demokratiet ikke er i krise.

Alligevel peger kommissionen på, at der er en række bekymrende tendenser, som kræver handling. Derfor har kommissionen lanceret 27 anbefalinger til at forbedre det danske demokrati.

Anbefalingerne spænder bredt og angår en række forskellige områder fra de politiske partier og medier over civilsamfund til lov- og beslutningsarbejdet. Flere af anbefalingerne er særligt relevante for kommunerne, eksempelvis: ”At sikre demokratisk uddannelse til alle unge”, ”At der indføres en national handlingsplan for digital dannelse” og ”At vilkårene for civilsamfundet styrkes, og at der sker en afbureaukratisering af rammevilkårene.”

Kommissionens anbefalinger er udtryk for, hvad der blandt kommissionens medlemmer kunne samles flertal for, og de skal altså ikke læses som enstemmige forslag. Kommissionsmedlemmerne kan have varierende holdninger til de enkelte anbefalinger.

Ros til kommunerne

Noget af det, kommissionen særligt har arbejdet med i forhold til det nære demokrati, er borgerinddragelse. Kommissionen betoner, at borgerinddragelse både bidrager til, at kommunalbestyrelserne får værdifuldt input, og til at flere borgere får en forståelse for udfordringer og løsninger i det lokale fællesskab.

Som afsæt for Demokratikommissionens drøftelser har næsten alle danske kommuner deltaget i KL’s spørgeskemaundersøgelse om deres erfaringer med borgerinddragelse. Ulrik Kjær, professor på Syddansk Universitet, har udarbejdet et notat til kommissionens betænkning på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Notatet kortlægger, at kommunerne arbejder meget og meget forskelligt med borgerinddragelse. Find notatet bagerst i Demokratikommissionens betænkning, se link nederst i denne artikel.

Demokratikommissionen kvitterer for kommunernes store arbejde med borgerinddragelse både i forbindelse med politikudviklingen på velfærdsområderne og i forbindelse med udviklingen af kommunen som bosted og fællesskab. Og kommissionen anbefaler, at kommunerne fortsætter arbejdet med borgerinddragelse. 

Af Ulrik Kjærs notat fremgår det også, hvor skoen trykker i forbindelse med borgerinddragelse. Dels er der grupper, som er svære at få til at tage del, eksempelvis børnefamilier og socialt udsatte. Dels er der en tendens til, at borgerne typisk inddrages i forhold til klart afgrænsede problemstillinger, mens kommunerne sjældent inddrager borgerne i forhold til komplekse, tværgående problemstillinger. Og så kræver inddragelsen tid og ressourcer blandt borgere, politikere og forvaltning.

Debat-turne – indsatsen for demokratiet fortsætter

Det kræver løbende opmærksomhed og et vedvarende fokus at udvikle og fastholde et velfungerende demokrati. Derfor stopper Demokratikommissionens arbejde heller ikke med offentliggørelsen af betænkning og anbefalinger.

I de kommende måneder rejser kommissionen på debat-turne i alle fem regioner for at trykteste anbefalingerne lokalt og fortsætte dialogen om det danske demokrati. KL deltager i turneen.