12. oktober 2022

Den europæiske uge for regioner og byer afholdes netop nu i Bruxelles

Den største årlige begivenhed i Bruxelles om samhørighedspolitik, som samler byer, kommuner og regioner fra hele Europa, løber af stablen disse dage. Det handler om at få EU tættere på borgerne og engagere flere i lokal- og kommunal politik.

Samhørighedspolitik i EU's kommuner og regioner 

Midlerne fra samhørighedsfonde skal ikke kun bruges på uforudsete kriser som COVID-19 og krigen i Ukraine, men også fokusere på langsigtede behov for social, økonomisk og territorial udvikling i EU’s kommuner og regioner. Dette blev drøftet af Europa Parlamentets medlemmer af Regionaludviklingsudvalget og repræsentanter fra Det Europæiske Regionsudvalg under den 20. europæiske uge for regioner og byer 2022. 

Medlemmerne af Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg (REGI) og Regionsudvalgets Underudvalg for Territorial Samhørighedspolitik og EU-budget (COTER), mødtes til en debat. Den handlede bl.a. om at der mangler en koordinering mellem EU’s mange fonde fx Genopretningsfond efter Covid-19-pandemien og samhørighedspolitikkens fonde for 2021-2027 (fx Regional- og Socialfonden).

Medlemmerne gav udtryk for en bekymring over Kommissionens planer om at overføre ressourcer fra strukturfondene til andre programmer, især til REPowerEU. Emil Boc, formand for Underudvalget for Territorial Samhørighedspolitik og EU-budget (COTER) under Det Europæiske Regionsudvalg nævnte, at samhørighedspolitikken er den vigtigste solidaritets- og investeringspolitik i EU. Alle byer, kommuner og regioner nyder godt af samhørighedspolitikken og tilbyder borgeren de fordele, der følger med at være en del af den europæiske familie.

Der er 378 mia. EUR til rådighed, til programmering i EU's’ budgetter og fonde, her er samhørighedspolitikken EU's vigtigste langsigtede investeringsværktøj. 

Den aktuelle energikrise, der i lige nu har omfattende konsekvenser over hele Europa, blev også drøftet. Energikrisen medfører både økonomiske og sociale udfordringer.

EU-kommissær for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira understregede, at Kommissionen ikke vender det blinde øje til samhørighedspolitikken selvom der er krise. Hun sagde, at Kommissionen har hørt bekymringerne, og ønsker at samarbejde om målrettet foranstaltninger, der skal mindske de økonomiske og sociale konsekvenser ved de høje energipriser.

Formand for Europa-Parlamentets REGI-udvalg, Younous Omarjee, understregede, at EU er på vej mod en epidemi af nedkuling af virksomheder, der ikke kan betale elregninger og rekordhøj inflation. Han sagde, ”det er en pligt at hjælpe de mest sårbare, og derfor forslår REGI-udvalget at gøre det muligt, at anvende strukturfonde til at hjælpe sårbare familier, lokalsamfund og små virksomheder med at betale deres regninger.”

Fakta

Hvad er samhørighedspolitik?

Samhørighedspolitikken er Den Europæiske Unions strategi til at fremme og støtte en ’overordnet harmonisk udvikling‘ i medlemsstaterne og regionerne.

Samhørighedspolitik er politikken bag de hundredtusindvis af projekter over hele Europa, der modtager støtte fra:

  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
  • Den Europæiske Socialfond (ESF)
  • Samhørighedsfonden

I den europæiske fælles akt fra 1986 defineres økonomisk og social samhørighed ved at handle om, at ”formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen i de mindst begunstigede områder”.

I Lissabontraktaten, tilføjes en ny facet til samhørighed, idet den henviser til ”økonomisk, social og territorial samhørighed”.

Hvis du ønsker at læse mere om samhørighedspolitik kan du finde information her

 

×

Log ind