19. marts 2021

Regionsudvalget behandler udtalelse om EU-mindsteløn

KL kæmper for den danske arbejdsmarkedsmodel i EU. Senest på Det Europæiske Regionudvalgs plenarforsamling, hvor udtalelsen om EU-Kommissionens forslag til et direktiv om passende mindstelønninger blev behandlet. Mindsteløn er i 2021 én af KL’s højest prioriterede EU-sager.

Det Europæiske Regionsudvalg behandlede den 18. marts 2021 udtalelsen om EU-Kommissionens forslag til direktiv om passende mindstelønninger på sin plenarforsamling.

En glidebane

KL har flere betænkeligheder ved direktivforslaget på trods af at lande, hvor mindst 70 procent af arbejdstagerne er dækket af overenskomster, er undtaget fra at skulle indføre en lovbestemt mindsteløn. Dette gælder blandt andet for Danmark. For det første kan det være en glidebane, hvis EU lovgiver på områder, der traditionelt set tilhører arbejdsmarkedets parter. Dette kan på sigt være det første skridt på vej til at udhule de sociale parters autonomi.

De sociale parter

De sociale parter består af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Lissabontraktaten anerkender de sociale parter og sikrer, at parterne skal høres før EU-Kommissionen kan fremsætte forslag til lovgivning på arbejdsmarkedsrelaterede politikker og forhold. Dette sker gennem den europæiske sociale dialog, hvor parterne er repræsenteret. KL er som arbejdsgiverorganisation repræsenteret gennem SGI Europe og Den europæiske kommuneforening (CEMR).

For det andet vil et direktiv give EU-domstolen det sidste ord. Dette betyder, at EU-Domstolen gennem sin tolkning vil få beføjelser til at afgøre spørgsmål om direktivets indhold og rækkevidde. EU-Kommissionen kan derfor ikke garantere, at EU-Domstolen ikke vil fortolke på forhold, som i Danmark udelukkende bliver håndteret af arbejdsmarkedets parter gennem kollektive overenskomster og aftaler.

Jens Christian Gjesing, kommunalbestyrelsesmedlem i Haderslev Kommune og medlem af KL’s Internationale udvalg, har deltaget aktivt i Regionsudvalgets behandling af udtalelsen og udtaler:

”21 af EU’s medlemslande har allerede en lovbestemt mindsteløn. Derfor kan man undre sig over, at disse lande ikke vælger selv at hæve mindstelønnen og dermed bekæmpe fattigdom forbundet med arbejde, men i stedet beder EU om at tage affære. Vi ønsker også at afskaffe fattigdom fra dansk side, men det kan man godt arbejde med nationalt. Det er lige så vigtigt at påpege, at vi i Danmark har en arbejdsmarkedsmodel som virker, og som vi ikke vil sætte over styr. EU-Kommissionens egne analyser påviser også, at de lande, der har de højeste mindstelønninger, er lande, som har velfungerende sociale parter. Derfor er vejen frem at styrke de sociale parter i EU, og ikke at indføre lovbestemte mindstelønninger.”

Danske bekymringer tages ikke alvorligt

Regionsudvalgets udtalelse bakker op om EU-Kommissionens direktivforslag og understreger, at mindstelønninger er en grundlæggende rettighed og en forudsætning for en social, retfærdig og bæredygtig markedsøkonomi.

Udtalelsen var til debat under plenarforsamlingen. Her deltog den portugisiske viceminister for arbejde og erhvervsuddannelse, Miguel Cabrita, da Portugal har formandskabet i Ministerrådet. Cabrita understregede, at formålet med direktivet er at skabe de bredest mulige rammebetingelser for en EU-mindsteløn, men at der skal tages højde for nationale forskelle og traditioner. I dette lys påpegede flere medlemmer af Regionsudvalget under debatten, at Danmark er undtaget fra den del af direktivet, som pålægger medlemslande at skulle indføre en lovbestemt mindsteløn. De forstår ikke, hvorfor Danmark ikke udviser større forståelse for det europæiske samarbejde.

Skandinavien står samlet – men alene

Den danske og svenske delegation har fælles holdninger til EU-kommissionens direktivforslag. Derfor har der været etableret et særlig tæt parløb mellem de to delegationer i forhold til at fremsætte ændringsforslag til udtalelsen. Forud for behandlingen fremsendte delegationerne et fællesbrev til den østrigske ordfører og de politiske grupper i Regionsudvalget for at forklare bevæggrunden for de fremsatte ændringsforslag og det skandinaviske standpunkt.

Ændringsforslagene blev desværre ikke imødekommet, hvorfor den endelige udtalelse ikke afspejler de dansk/svenske bekymringer og synspunkter. KL kæmper dog videre på europæisk plan i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere og i de organisationer hvori KL er repræsenteret, herunder SGI Europe og CEMR.

  • PDF

    Brevet fra den danske og svenske delegation i Det Europæiske Regionsudvalg.pdf

×

Log ind