16. december 2021

Regionsudvalget behandler udtalelse om grøn mobilitet

Underudvalget for territorial samhørighed og EU’s budget (COTER) har på mødet den 10. december behandlet en udtalelse om nulemissions-vejtransport, hvor der er fokus på at sikre en dekarbonisering af vejtransporten inden 2050.

Medlemmer af COTER-udvalget fik på mødet mulighed for at drøfte udtalelsen med medlemmer fra Kommissionen, samt en række interessentgrupper. Under drøftelsen blev der bl.a. lagt vægt på behovet for teknologineutralitet i udrulningen af infrastruktur. Desuden er der behov for at sikre en bred vifte teknologiske løsninger i overgangen til nulemissionskøretøjer.

Regionsudvalgets udtalelse tager udgangspunkt i Kommissionens fremlagte forslag om hhv. etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, og om en ændring af rammerne for nye bilers CO2-emissioner.

Forslagene er en del af Kommissionens Fit for 55-lovpakke, der skal bidrage til EU’s klimamål. De har til formål at etablere en helhedsorienteret tilgang til grøn og bæredygtig infrastrukturplanlægning.

Regionsudvalget understreger, at der er behov for en fintmasket udrulning af infrastrukturen for alternative brændstoffer for at sikre, at grøn mobilitet bliver en mulighed for alle borgere – også i EU’s yderområder.

Udtalelsen er relevant for kommunerne, som bl.a. arbejder med at skabe attraktive og effektive mobilitetsløsningerne for borgerne både i byerne og på landet.

Regionsudvalgets udtalelse forventes endeligt vedtaget på Regionsudvalgets plenarforsamling den 26-27. januar 2022.

×

Log ind