03. december 2021

EU vil prioritere den grønne og digitale omstilling i 2022

Hvert år præsenterer EU-Kommissionen et arbejdsprogram for det kommende år. I 2022 vil Kommissionen bl.a. sætte yderligere skub i den grønne og digitale omstilling.

På Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling den 1. og 2. december 2021 vedtog medlemmerne en resolution om Kommissionens arbejdsprogrammet for 2022, der også indeholder Regionsudvalgets politiske prioriteter for næste år.

Politiske prioriteter i 2022

EU-Kommissionens arbejdsprogram er en køreplan for nye initiativer. I 2022 vil Kommissionen under overskriften ”Sammen om at styrke Europa” iværksætte en række initiativer bl.a. inden for den grønne og digitale omstilling samt på socialområde.

Arbejdsprogrammet udgør også baggrunden for Regionsudvalgets politiske prioriteter for 2022. I resolutionen præsenterer Regionsudvalget under tre overskrifter deres prioriteter for det næste år:

  • Et Europa, der er tættere på borgerne
  • Opbygning af modstandsdygtige regional- og lokalsamfund
  • Samhørighed, vores grundlæggende værdi

Regionsudvalget vil i 2022 arbejde for at Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet i højere grad inddrager lokale myndigheder i den europæiske beslutningsproces. Dette gælder særligt for initiativer under Den grønne pagt.

Ligeledes vil Regionsudvalget arbejde for, at digitalisering bliver en del af samhørighedsprincippet, ligesom de økonomiske, sociale og geografiske faktorer. Det er vigtigt, da der i dag eksistere for store forskelle i den digitale udvikling både mellem medlemsstaterne og mellem regioner og kommuner.

Der peges også på, at de lokale myndigheder i langt højere grad skal inddrages i gennemførelsen af de nationale genopretningsplaner.

En række af initiativerne i Kommissionens arbejdsprogram vil også berøre de danske kommuners arbejdsområder. Kommissionen vil bl.a. stille forslag om at øge indsatsen for nulforurening og fremlægge en ny plejestrategi.

Kommissionens arbejdsprogrammet ligger til grund for KL’s prioritering af EU-sager. Prioriteringen er netop nu i proces, og den vil danne fundamentet for KL’s europæiske interessevaretagelse i 2022.

Kommissionens nye initiativer i 2022

Næste år vil Kommissionen præsentere i alt 42 nye initiativer. Under overskriften ”Sammen om at styrke Europa” vil Kommissionen tage et skridt i retningen mod et grønnere, mere retfærdigt, mere digitalt og mere modstandsdygtigt Europa. Bl.a. vil Kommissionen præsentere en pakke til nulforurening samt en klimapakke. Desuden vil Kommissionen inden for digitalisering sætte fokus på digitale færdigheder, og på det sociale område vil Kommissionen præsentere en ny plejestrategi, der spænder fra daginstitutioner til langtidspleje.

×

Log ind