15. marts 2021

Arkitekturprogram og arkivering blandt drøftelserne i Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd skal på kommende møde drøfte Rigsarkivets nye strategi for digital bevaring, herunder konsekvensen for §7-arkiver, arkitekturaspekter og koblinger ifm. Kommunernes Digitaliseringsprogram og meget andet. Læs dagsorden og find materialer til mødet her.

Rigsarkivet arbejder på en ny strategi for digital bevaring 2025, og KL har i bemærkninger til strategien lagt særlig fokus på, at systemer skal designes, så de muliggør nem aflevering af data til arkivering, at afleveringsopgaven bør konkurrenceudsættes og på vigtigheden af fremtidigt at udstille data og metadata i overensstemmelse med internationale standarder. Ligeledes bemærker KL at det bør gøres muligt at aflevere data til arkivering på løbende basis, og ikke som nu hvert 5. år.

Rigsarkivet vil i en kommende analyse undersøge de muligheder og udfordringer en eventuel omlægning vil give kommunerne, og rådet vil på mødet give input hertil samt drøfte hvordan de nye regler vil påvirke kommunernes §7-arkiver (Se faktaboks nedenfor).

For at få gavn af den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet – har KL igangsat Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025. It-Arkitekturrådet skal på mødet drøfte de forventede arkitekturaspekter i de seks delprogrammer samt eventuelle koblinger, både indbyrdes mellem delprogrammerne og til andre systemer og programmer på tværs af den offentlige sektor. It-Arkitekturrådet vil også drøfte og give input til forslag til mål og indsatser for delprogram 6, Digitale Fundamenter.

Rådet vil derudover også behandle status på arbejdet med ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi fra 2022 med fokus på det fællesoffentlige arkitektursamarbejde, værdien og anvendelsen af, når angivelse af GDPR-fortegnelser bliver tilføjet KL’s blanketter samt en foranalyse udarbejdet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om Digitaliseringsklar kommunal forvaltning, der handler om anvendelsen af retlige geodata i en kommunal kontekst. Endvidere skal rådet drøfte de kommunale behov ift. næste version af NemKonto med Digitaliseringsstyrelsen, som deltager på mødet.

Hent dagsorden og bilag nedenfor

 

Arkivloven § 7

Kommunerne og regionerne kan oprette arkiver med det formål

  1. at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder,
  2. at sikre muligheden for kassation af ikkebevaringsværdige offentlige arkivalier,
  3. at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål, samt
  4. at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.

Stk. 2. Rigsarkivet samarbejder med de kommunale og regionale arkiver.

Kilde: https://danskelove.dk/arkivloven/7