05. november 2021

Dagsorden til 40. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd sætter på deres næste møde bl.a. fokus på den fællesoffentlige infrastruktur, den fælleskommunale rammearkitektur, aktuelle arkitekturrelevante initiativer på sundhedsområdet og MeMo i Digital Post. Læs mere, og find den fulde dagsorden og bilag her.

Når It-Arkitekturrådet mødes næste gang den 2. december 2021 er følgende emner på dagsorden:

Aktuelle, arkitekturrelevante initiativer på sundhedsområdet

På sundhedsområdet arbejder man aktuelt med bl.a. ’Fælles Udvikling af Telemedicin (FUT)’, ’Et Samlet Patientoverblik’, ’Modernisering af MedCom Kommunikation’ og ’Målbillede for Samtykke’.

Arkitekturrådet vil på mødet drøfte nogle af projekternes kendte udfordringer, set fra en kommunal synsvinkel, og give input til det videre arbejde i projekterne.

Styrket kobling mellem den fælleskommunale infrastruktur og den fælleskommunale rammearkitektur

Den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur udspringer af kommunernes monopolbrudsarbejde. Rammearkitekturen består af fælles principper, begreber og modeller, som leverandører på det kommunale it-marked kan og bør bygge deres it-løsninger efter, så der sikres en tværgående sammenhæng mellem de indkøbte it-løsninger.  Infrastrukturen er den fysiske udmøntning af rammearkitekturen. KL og KOMBIT samarbejder om løbende at bevare den nødvendige tætte sammenhæng   mellem den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur, som en forudsætning for at kommunerne kan høste gevinster i form af bedre og billigere digitale løsninger.

It-Arkitekturrådet vil på mødet drøfte de nuværende udfordringer, der er ved at sikre koblingen.

Bliv skarpere på hvad Den fælleskommunale rammearkitektur indebærer i linket her.

Dialog med KL’s direktion

’Dialog med KL’s direktion’ er et fast punkt på It-Arkitekturrådets møder med KL-direktør Christian Harsløf som deltager. Punktet har til formål at understøtte, at arkitekturdrøftelser og -anbefalinger samt den generelle digitaliseringsdagsorden harmonerer med kommunernes overordnede strategiske og politiske mål. På mødet den 2. december tager drøftelsen afsæt i Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger og de relevante, arkitekturmæssige aspekter heri.

Drøftelse af arkitekturmæssige aspekter i Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger

Regeringen nedsatte den 16. marts 2021 Digitaliseringspartnerskabet, der fik til opgave at udforme anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark i fremtiden skal udnytte digitaliseringsmuligheder og anvende data.

It-Arkitekturrådet vil på mødet blandt andet diskutere de arkitekturmæssige aspekter af udvalgte anbefalinger og indsatsområder, med kobling til de allerede igangsatte indsatser i KL.

Læs mere om Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland (fm.dk)

Forretningsmæssig værdiskabelse med den fælleskommunale rammearkitektur

Den fælles rammearkitektur består af fælles vedtagne principper, byggeblokke og standarder. Rammearkitekturen danner grundlaget for at kommunerne kan foretage kloge og velbelyste strategiske beslutninger om, hvordan deres digitale understøttelse skal udvikle sig.

Med afsæt i 3 cases, ’Observation og måling på klima- og miljøområdet’, ’Cirkulær økonomi vha. bedre affaldsdata’ og ’Mit Overblik/Borgerblikket’, vil rådet drøfte potentialer for anvendelse af rammearkitekturens modeller på de enkelte fagområder.

Dialog med Digitaliseringsstyrelsen om udvalgte aktuelle sager 

Den fællesoffentlige digitale arkitektur udarbejdes og vedligeholdes i et fællesoffentligt samarbejde i regi af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstyrelsen deltager på mødet i It-Arkitekturrådet til en drøftelse af relevante aktuelle emner fra arbejdet med Fællesoffentlig Digital Arkitektur. 

Forslag til standarder for brugen af MeMo i Digital Post

Næste generation Digital Post (NgDP) lanceres den 30. november 2021. Kommunerne har længe været i fuld i gang med den tekniske omstilling til den nye løsning.  KL har i samarbejde med KOMBIT og Netcompany gennemført en analyse, der blandt andet kommer med bud på, hvordan kommunerne kan få mest udbytte af løsningens meddelelsesformat MeMo (meddelelsesmodel). På baggrund af analysen er der givet input til dialog om fællesoffentlige standarder for metadataopmærkning af MeMo.

Rådet vil drøfte de præsenterede anbefalinger, behovet for øget standardisering, samt hvad der skal til for at opnå øget standardisering og dermed de potentielle gevinster, som analysen peger på.

Læs mere om potentialet i NgDP og om MeMo her: Sådan kan kommunerne udnytte potentialet i NgDP

Afrapportering fra Arkitekturboards møde 11.10.21

I governancemodellen for den fælleskommunale rammearkitektur indgår et Arkitekturboard, som It-Arkitekturrådet vedtog ultimo 2016. Boardet agerer på mandat af It-Arkitekturrådet og rapporterer fra sine møder på først kommende It-Arkitekturrådsmøde. 15. møde i Arkitekturboardet blev afholdt den 11. oktober med deltagelse af repræsentanter fra Odense, Aalborg, Sorø og Københavns kommuner samt KOMBIT og KL.

It-Arkitekturrådet bliver præsenteret for de godkendelser, der blev vedtaget på det 15. møde. Godkendelserne vedrører Fælleskommunal Informationsmodel (FKI) og Fælles Sprog III (FSIII), der dermed optages som en del af den fælleskommunale rammearkitektur.

  • PDF

    Dagsordensbilag til 40 møde. i Kommunernes It-Arkitekturråd.pdf

  • PDF

    Dagsorden til 40. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd.pdf

  • PDF

    Digitalisering-og-Teknologi-Arrangementer.pdf

×

Log ind