31. maj 2023

Abonnementsbrev maj 2023 udgave

De væsentligste ændringer i maj udgaven

Hjælp ifm. hastigt fremadskridende sygdom

En ny bestemmelse i serviceloven giver borgere med en hastigt fremadskridende sygdom ret til hjælp og støtte, herunder personlig og praktisk hjælp, madservice og hjælpemidler, uden forudgående visitation. Maj-udgaven af KLE har derfor et nyt emne til sager om dette.

 • 27.60.36 Hjælp og støtte ifm. en hastigt fremadskridende sygdom [ny]

Hjemløseindsats

En anden ny bestemmelse i serviceloven giver kommunerne mulighed for at tilbyde hjælp eller støtte efter ’housing-first’ tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

’Housing First’ er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager bostøtte. Vi har derfor oprettet et dedikeret emne til denne indsats.

 • 27.36.14 Bostøtte efter servicelovens § 85 a [ny]

Fagsystem-emner

Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

Desuden har nogle fagsystem-emner ændret status til KLE-emner og udfases derfor ikke.

Det betyder de kan bruges generelt, og ikke er knyttet til en bestemt brug i et bestemt it-system.

På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet. Fagsystem-emnerne er sat til udgår i november 2023.

Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

Fagsystem-emner sat til at udgå:

 • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
 • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
 • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
 • 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

Tidligere fagsystem-emner konverteret til KLE-emner

 • 28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.
 • 28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. i almindelighed
 • 28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.
  • Hed før maj. 2022: Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv., betaler [fagsystem-emne]
 • 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud
  • Hed før maj. 2022: Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne]
 • 28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud
  • Hed før maj. 2022: Socialpædagogisk fripladstilskud modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

I maj-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Lovbekendtgørelse om lægemidler
 • Lov om Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark
 • Lov om ændring af lov om social service
 • Bekendtgørelse om kystvandråd
 • Bekendtgørelse om landsplandirektiv for tilladelse til opstilling af mobilmaster
 • Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen)
 • Vejledning om kystvandrådsarbejdet 2023

Derudover har vi opdateret 35 retskilder.

Nye stikord

Maj-udgaven af KLE er udvidet med mere end 120 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som klima, miljøbeskyttelse, kommunens ejendomme og socialområdet.

Klik her for at se de alle ændringer i maj udgaven

Rettede slettefrister, fortegnelser

Ændringer i fortegnelserne fremgår også af selve fortegnelserne i HTML udgaven via kle-online, både hvis der er tilføjet eller slettet linjer. Se fx

https://www.klxml.dk/GDPR/Fortegnelse_01.htm

Maj udgaven af KLE har ikke givet anledning til ændringer i fortegnelser, men en enkelt slettefrist er blevet ændret:

 • 27.60.20 Støtte til bil efter serviceloven

Emnet har i maj-udgaven af KLE fået ændret slettefristen fra 5 år til 10 år efter sagsafslutning, da genbevilling af bil tidligst kan ske efter 8 år, jf. bekendtgørelse 2022-06-07 nr. 827 om støtte til køb af bil efter lov om social service, § 10.

×

Log ind