15. maj 2023

Abonnementsbrev maj 2022 udgave

De væsentligste ændringer i maj udgaven

Helbredsmæssig vurdering på integrationsområdet

Integrationsloven pålægger kommunerne at tilbyde helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Denne opgave har tidligere ligget i 15.40.15 som en del af integrationsplanerne, men er nu oprettet som et selvstændigt emne.

 • 40.17 Helbredsmæssig vurdering [ny]

Kontaktpersonordning for døvblinde

Kommunerne skal tilbyde støtte- og kontaktperson til udsatte borgere med bestemte sociale problemer. Emnenr. 27.48.08 Støtte- og kontaktperson har tidligere også rummet opgaver vedr. kontaktpersoner til døvblinde, men sager omkring denne ordning har nu sit eget emne.

 • 48.06 Kontaktpersonordning for døvblinde [ny]

Lejeforhold

Maj udgaven rummer et nyt emne til brug for huslejenævnets sager vedr. tvister om depositum, forudbetalt leje og sikkerhedsstillelse.

 • 09.19 Depositum, forudbetalt leje og sikkerhedsstillelse [ny]

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde gives, når et barn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.

Et behandlingsmæssigt fripladstilskud gives altid efter en konkret og individuel vurdering af barnet. Tilskuddet betyder, at forældrebetaling for dagtilbuddet nedbringes, så det bliver halv pris.

Vi har oprettet et særskilt emne til sager vedr. dette.

 • 77.10 Behandlingsmæssigt fripladstilskud [ny]

 

Fagsystem-emner

Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

Fagsystem-emnerne har ikke været tilgængelige i KLE-xml filen til brug i ESDH systemer, men har dog været vist på KLE-online som hjælp til fagsystembrugere.

Fagsystem-emnerne er fra november udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

Formålet er således ikke at benytte emnerne fremover til nye sager. På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet.

Fagsystem-emnerne udgår igen i november 2023.

Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

 • 21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]

 • 45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]

 • 27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]

 • 70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
 • 70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]

 • 77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
 • 77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 77.04 Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v, betaler [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 77.08 Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
 • 77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]

 • 24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]

 • 32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
 • 32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

 

Emner der udfases

Emnet 28.09.44 Forældrebetaling for dagtilbud er maj 2022 flyttet til 28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. og udgår maj 2023.

Emnet 28.09.48 Fripladstilskud i dagtilbud er maj 2022 flyttet til emnerne:

 • 77.08 Økonomisk fripladstilskud
 • 77.10 Behandlingsmæssigt fripladstilskud
 • 77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud

28.09.48 udgår maj 2023.

Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

 

Særligt om KY

Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2023.

 • 24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2023]
 • 24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2023]

Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der endnu ikke er overgået til KY fuldt ud.

For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

 • Kontanthjælp mv.
 • Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

I maj-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
 • Lov om boligforhold
 • Bekendtgørelse om forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere
 • Bekendtgørelse om råd på det sociale område
 • Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter
 • Vejledning om kommunale fællesskaber

Derudover har vi opdateret 38 retskilder.

 

Nye stikord

Maj-udgaven af KLE er udvidet med 230 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som naturbeskyttelse, dagtilbud, integration, personale, kommunens IT samt huslejenævnets kompetenceområde. Der er desuden en række stikord, som vedrører personer fordrevet fra Ukraine. De er tilføjet alle de emner, som er relevante for de kommunale opgaver, der fremgår af særloven.

Klik her for at se de alle ændringer i maj udgaven

×

Log ind