31. maj 2022

Abonnementsbrev maj 2022 udgave

De væsentligste ændringer i maj udgaven

Helbredsmæssig vurdering på integrationsområdet
Efter integrationsloven skal kommunerne tilbyde helbredsmæssige vurderinger til nyankomne og familiesammenførte flygtninge. Denne opgave har tidligere ligget i 15.40.15 som en del af de ophævede regler om integrationsplaner. Derfor har helbredmæssig vurdering fået sit eget emne, og 15.40.15 Integrationsplaner udfases i maj 2023.

• 15.40.17 Helbredsmæssig vurdering [ny]

Kontaktpersonordning for døvblinde
Kommunerne skal tilbyde støtte- og kontaktperson til udsatte borgere med bestemte sociale problemer. Emnenr. 27.48.08 Støtte- og kontaktperson har tidligere også rummet opgaver vedr. kontaktpersoner til døvblinde, men sager omkring denne ordning har nu sit eget emne.

• 27.48.06 Kontaktpersonordning for døvblinde [ny]

Lejeforhold
Lejeloven og boligreguleringsloven er skrevet sammen i en ny lejelov til ikrafttrædelse 1. juli og en ny lov om boligforhold erstatter de dele af boligreguleringsloven som har karakter af offentligretlig lov. Der er primært tale om sammenskrivning af eksisterende regler. Ift. KLE har ændringerne primært betydet nye retskildehenvisninger til eksisterende emner. Historikken fra tidligere lovhenvisninger er gengivet i serviceteksten til det enkelte emne til brug i en overgangsfase.

Maj udgaven rummer et nyt emne til brug for huslejenævnets sager vedr. tvister om depositum, forudbetalt leje og sikkerhedsstillelse, hvor det hidtil har ligget på gruppeemnet 03.09.00.

• 03.09.19 Depositum, forudbetalt leje og sikkerhedsstillelse [ny]

Gruppe 28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.
Vi har oprettet et særskilt emne til sager om

• 28.77.10 Behandlingsmæssigt fripladstilskud [ny]

Behandlingsmæssigt fripladstilskud gives, når et barn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. Tidligere har det henvist til 28.09.48 Fripladstilskud i dagtilbud, der nu er sat til udfasning, da gruppe 28.77 med maj-versionen er ændret fra at være en ’fagsystem-gruppe’ til at være almindelig KLE gruppe.

Det samme er tilfældet for emnerne 28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv., 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud, 28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud, som ikke længere har status af fagsystem emner.

Ændringen betyder at betalinger for dag-, fritids- og klubtilbud er samlet i ét emne, i stedet for den hidtidige opdeling i 28.09.44 Forældrebetaling for dagtilbud, 28.12.32 Tilskud til fritidshjem og forældrebetaling og 28.15.20 Tilskud til klubtilbud og forældrebetaling. Disse emner udgår i 2023.

Fagsystem-emner
Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

Fagsystem-emnerne har ikke været tilgængelige i KLE-xml filen til brug i ESDH systemer, men har dog været vist på KLE-online som hjælp til fagsystembrugere.

Fagsystem-emnerne er fra november 2021 udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

Formålet er således ikke at benytte emnerne i ESDH. På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der benyttes i stedet.

En del fagsystem-emner er sat til at udgå i november 2023. Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

• 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]

• 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
• 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
• 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]

• 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
• 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]

• 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
• 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
• 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
• 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
• 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]

• 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]

• 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
• 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

Emner der udfases
Emnet 28.09.44 Forældrebetaling for dagtilbud er med maj udgaven flyttet til 28.77.04 Forældrebetaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv. og udgår maj 2023.

Som omtalt ovenfor er emnet 28.09.48 Fripladstilskud i dagtilbud pr. maj 2022 opdelt på nedenstående emner, som har haft status af fagsystem-emner:

• 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud
• 28.77.10 Behandlingsmæssigt fripladstilskud
• 28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud

Emnet 28.09.48 udgår maj 2023.

Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

Særligt om KY
Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2023.

• 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2023]
• 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2023]

Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der endnu ikke er overgået til KY fuldt ud.

For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

• Kontanthjælp mv.
• Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
• Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge

Nye og ændrede retskilder
KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

I maj-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder:

• BEK om råd på det sociale område
• Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
• BEK om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
• BEK om indholdet af stemmesedlen til brug ved folkeafstemningen den 1. juni 2022
• VEJ om kommunale fællesskaber
• BEK om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19
• Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love
• Lov om boligforhold
• VEJ om afholdelse af folketingsvalg
• BEK om beregning af og fradrag i fleksløntilskud
• CIR om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd
• VEJ om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller
• BEK om tilskud til skov med biodiversitetsformål 2022
• VEJ om tilskud til skov med biodiversitetsformål 2022
• BEK om forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere
• BEK om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter)
• BEK om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter
• Lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven

Derudover har vi opdateret 38 retskilder.

Nye stikord

Maj-udgaven af KLE er udvidet med 230 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som naturbeskyttelse, dagtilbud, integration, personale, kommunens IT samt huslejenævnets kompetenceområde. Der er desuden en række stikord, som vedrører personer fordrevet fra Ukraine. De er tilføjet alle de emner, som er relevante for de kommunale opgaver, der fremgår af særloven.

Klik her for at se de alle ændringer i maj udgaven

 

×

Log ind