25. juni 2021

Brugerperspektivet er centralt i arbejdet med digital inklusion

Borgernes møde og kommunikation med både den offentlige og private sektor er blevet stadigt mere digitaliseret. Men ikke alle har lige let ved at følge med udviklingen. Udfordringsbilledet er en kompleks sammensætning af problemstillinger med en lige så mangfoldig sammensætning af borgere, der på den ene eller anden måde bliver mødt af forhindringer i deres hverdag. En ny analyse udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og KL skitserer syv barrierer for digital inklusion, men oftest udfordres borgeren af flere på én gang.

Digital inklusion i det digitaliserede samfund

På Kommunernes Digitaliseringstræf´21 var et af de centrale temaer digital inklusion. I takt med at hele samfundet bliver endnu bedre til at se de digitale muligheder og potentialer i udviklingen af nye løsninger, bliver der brug for også at rette opmærksomheden mod de borgere, der mødes af barrierer, når de skal interagere med både den offentlige og private sektor. De digitalt kompetente borgere navigerer ubesværet mellem selvbetjeningsløsninger og forskellige platforme, men hvad der er nemt for nogle borgere, kan være svært for andre. 

Digitaliseringsstyrelsen og KL har i fællesskab udarbejdet en analyse af det udfordringsbillede, der tegner sig om netop de grupper af borgere, som oplever barrierer i deres digitale møde med det offentlige, og bidrager ligeledes til fem fokuspunkter, der kan være afsæt for fremtidige indsatser inden for det fællesoffentlige samarbejde om digital inklusion. Ligesom at udfordringsbilledet tager udgangspunkt i borgernes situation og hverdag, er det afgørende at have et blik for brugerperspektivet i det videre arbejde med digital inklusion. 

Analysen opridser de syv største barrierer for borgernes møde med det offentlige – fem barrierer i det digitale møde og to barrierer i det ikke-digitale møde. Barriererne fordeler sig både på hvilke devices, borgeren har til rådighed, færdigheder inden for sprog, det digitale og administration samt manglende mulighed for assistance fra pårørende eller støttepersoner fysisk såvel som digitalt. 

I projektarbejdet i Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-25 bygger man videre på de indsigter, som analysen har bibragt. Her kan du læse mere om det videre arbejde med digital inklusion i den fælleskommunale indsats, og løbende orientere dig om nye, fremtidige initiativer.

Læs hele rapporten ’Digital inklusion i det digitaliserede samfundher.