05. juli 2021

KL igangsætter foranalyse, som skal undersøge muligheder for en bedre digital understøttelse af den kommunale ungeindsats (KUI)

Folketinget indgik i efteråret 2017 ’Aftale om bedre veje til uddannelse eller job’, som blandt andet indeholder en forpligtelse til at etablere en sammen-hængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og so-cialindsatsen for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

Kommunerne har det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Ansvaret omfatter bl.a., at den unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og at den unge tildeles én gennemgåede kontaktperson i kommunen.

I forlængelse af kommunernes implementering af den koordinerede unge-indsats har der vist sig et behov for, at KL og kommunerne i fællesskab bliver klogere på, hvordan en bedre digital understøttelse af KUI-indsatsen kan understøtte den unges vej mod uddannelse eller beskæftigelse.

Derfor igangsættes der til august 2021 en foranalyse af en digital understøt-telse af den kommunale ungeindsats

Om foranalysen
Samlet set skal analysen understøtte kommunernes arbejde med at levere mere sammenhængende og bedre koordinerede ungeindsatser, hvor de unge meningsfuldt delagtiggøres og involveres i eget forløb.

Analysen indeholder tre overordnede leverancer:
1) Afdækning og analyse af datadelingsbehov
2) Markedsafdækning
3) Anbefalinger til konkrete tiltag og løsninger

Foranalysen gennemføres i perioden august – december 2021, og udføres af en ekstern leverandør. For at sikre en bred kommunal inddragelse og repræsentation nedsættes der i relation til analysen en kommunal følge-gruppe, som skal bidrage ind i arbejdet.

Foranalysen er igangsat og finansieret af delprogrammet om Sammenhæn-gende velfærdsforløb- og indsatser i Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025.

Du kan læse mere om delprogrammet her, hvor du også kan finde en uddybende beskrivelse af foranalysen.

 

Kommunal følgegruppe

Har I interesse i at deltage i den kommunale følgegruppe, som skal bidrage til analysearbejdet, så er I velkomne til at kontakte chefkonsulent Pia Vigh på PIVI@kl.dk.

Ekstern leverandør

KL inviterer eksterne leverandører til at byde på opgaven med frist for indsendelse af bud 15. august til chefkonsulent Pia Vigh på PIVI@kl.dk. Se opgavebeskrivelse her.