Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

Abonnementsbrev november 2021 udgave

De væsentligste ændringer i november udgaven.

24. nov. 2021
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Refusion ift. kommunens personale

  Vi har oprettet en ny gruppe til sager om de forskellige slags refusioner, der er relevante ift. kommunens personale. Det vil sige sager, hvor kommunen er arbejdsgiver.

  • 81.60 Refusion, personale [ny]
  • 81.60.00 Refusion, personale i almindelighed [ny]
  • 81.60.05 Refusion af sygedagpenge [ny]
  • 81.60.10 Refusion af barselsdagpenge [ny]
  • 81.60.15 Aftale om refusion efter sygedagpengelovens § 56 [ny]
  • 81.60.20 Lønrefusion under jobafklaringsforløb (refusion af ressourceforløbsydelse) [ny]

  Tilbagebetaling af tidlig pension

  November udgaven rummer to nye emner til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling vedrørende opkrævning af tilbagebetaling af tidlig pension.

  • 25.45.36 Opkrævning - tilbagebetaling tidlig pension [ny]
  • 25.45.37 Opkrævning - tilbagebetaling international tidlig pension [ny]

  Fagsystem-emner

  Siden 2010 har der været oprettet en række special-emner, som alene har været beregnet på anvendelse i fagsystemer, ofte til adviseringsformål. I emnetitlen markeret med [fagsystem-emne].

  Fagsystem-emnerne har ikke været tilgængelige i KLE-xml filen til brug i ESDH systemer, men har dog været vist på KLE-online som hjælp til fagsystembrugere.

  Fagsystem-emnerne er fra november udgaven gjort tilgængelige i den generelle KLE i en overgangsperiode, af hensyn til migrering af sager til 3. partsløsninger og sagsindekser.

  Formålet er således ikke at benytte emnerne fremover til nye sager. På servicesiden til fagsystem-emnerne er der vejledning til, hvilke KLE emner, der skal benyttes i stedet.

  Fagsystem-emnerne udgår igen i november 2023.

  Kontakt redaktionen hvis dette giver anledning til spørgsmål.

  • 15.21.25 Jobcenterets virksomhedskontakt [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.08 Opkrævning af fordringer - ikke advisrelevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.12 Opkrævning - eIndkomst-relevant [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 25.45.16 Opkrævning - daginstitution [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.26 Anbringelser [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 27.27.64 Tilbud til unge fra 18 til 22 år efter SEL § 76, stk. 3 [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.70.00 Venteliste, børn og unge (0-18 år) i almindelighed [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 28.77.00 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.04 Egenbetaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v, betaler [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.08 Økonomisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.12 Socialpædagogisk fripladstilskud, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.16 Fripladstilskud både økonomisk og socialpædagogisk, modtager [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.20 Plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 28.77.24 Friplads socialpædagogisk, barnet [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.24.40 Samberegnet ægtefælle [fagsystem-emne] [udgår 2023]
  • 32.32 Regres ved sygedagpenge [fagsystem-gruppe] [udgår 2023]
  • 32.32.00 Regres ved sygedagpenge i almindelighed [fagsystem-emne] [udgår 2023]

  Emner der udfases

  Emnerne 01.11.29 Aftalt grøn byfornyelse og 01.11.30 Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse udgår februar 2022, da byfornyelseslovens kapitel 6a og 7 er ophævet.

  Emnet 15.01.16 Arbejdsløshedsdagpenge udgår februar 2022, da reguleringen af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge er samlet med andre ydelser i LBK om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

  Kontakt KLE redaktionen hvis udfasningen giver problemer.

  Særligt om KY

  Som led i udrulningen af KY, udfases emnerne 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og 32.24.32 Uddannelseshjælp, så de helt udgår af KLE i februar 2022.

  • 32.24.32 Uddannelseshjælp [udgår 2022]
  • 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse [udgår 2022]

  Indtil da kan de to emner stadig anvendes af kommuner, der ikke overgår til KY før november 2021.

  For de kommuner, som har ibrugtaget KY, anvendes emnet 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som samlet emne for ydelserne:

  Kontanthjælp mv.

  Uddannelseshjælp, herunder barselstillæg og uddannelsestillæg til unge, der er visiteret som aktivitetsparate og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, herunder danskbonus til forsørgede udlændinge
  I november udgaven har vi genoprettet et tidligere udgået emne til sager om orlovsordninger for ikke-kommunalt ansatte. Lovhjemlen ophævedes i 2013, men emnet er genoprettet for at gøre det muligt i KY at modtage dækninger på gamle krav.

  • 15.25 Orlovsordninger (ikke-kommunalt ansatte)
  • 15.25.00 Orlovsordninger (ikke-kommunalt ansatte) i almindelighed

  Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt KLE-redaktionen.

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I november-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om ændring af lov om folkeskolen (Frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af covid-19 hos elever i folkeskolen i skoleåret 2021/22)
  • Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.
  • Bekendtgørelse om nødpasning
  • Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen)

  Derudover har vi opdateret 48 retskilder.

  Nye stikord

  November-udgaven af KLE er udvidet med 108 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som folkeskolen, ungdomsuddannelser, ydelsesområdet samt kommunens personale og it.

  Dokumenter

  Kontakt

  Seniorkonsulent

  Flemming Nielsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3176

  Email: fln@kl.dk