02. marts 2020

Kommunernes fælles digitaliseringsindsatser efter 2020

Mange spørger, hvad der skal ske, når den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den fælleskommunale digitale handlingsplan udløber ved udgangen af 2020.

I 2016 blev der iværksat op mod 70 digitale initiativer med de to strategier. Det var bl.a. arbejdet med Borgerblikket/ Mit Overblik, sammenhængende brugerrejser, fællesoffentlig it-arkitektur og meget andet. I et tæt samarbejde mellem kommuner, stat og regioner er der skabt mange resultater og det er lykkedes i fællesskab at rykke et langt stykke med de igangsatte tiltag. Derfor er svaret da også, at vi fortsat skal arbejde tæt sammen om offentlig digitalisering og at vi er i gang med at afklare, hvordan det bedst gribes an.

Udgangspunktet er KL’s strategi for digitalisering og teknologi

Der defineret ambitiøse strategier tilbage i 2016, men den digitale udvikling står ikke stille. Og der er taget mange nye skridt siden da. Væsentligst for det fælleskommunale arbejde er KL strategien ”På forkant med fremtidens velfærd”, hvor et af hovedbudskaberne er, at kommunernes digitale satsninger bl.a. skal fokuseres mere i retning af implementering af modne og velafprøvede teknologier.   Et andet vigtigt afsæt for det videre arbejde, er den aftale om digitaliseringspagt, som KL indgik med regeringen i foråret 2019, hvor bl.a. målsætningerne om etablering af Mit Overblik over en fireårig periode blev aftalt.

Samarbejde om prioriterede områder

Arbejdet med at afklare hvilke indsatser der med fordel kan samarbejdes om i de kommende år skal afklares i løbet af foråret 2020. I kommunerne har man i forvejen travlt med Borgerblikket, implementering af monopolbrudsløsninger, Fælles Sprog III og mange andre ting. Så der et hensyn der taler for at der ikke igangsættes en ny stor bølge af fællesoffentlige og fælleskommunale initiativer. Men samtidig er der ikke tvivl om, at vi fortsat i fællesskab skal løfte en de udfordringer vi møder, ved at gribe de muligheder, som digitalisering og teknologi giver.  Det handler f.eks.  om borgerens tillid ved det offentliges håndtering af data, videreudvikling af den fælleskommunale digitale infrastruktur, datastandardiseringer fx på socialområdet samt informationssikkerhed. Det er nogle af de temaer som er nødvendige at løfte i fællesskab for, at den enkelte kommune kan få mest mulig værdi ud af digitaliseringen.

Dialog om nye indsatser  

KL har afholdt dialogmøder rundt i landet, for at få input til, hvilke indsatsområder, der med fordel kan samarbejdes om efter 2020. Senest har der været afholdt to dialogmøder i hhv. Vejle og København hvor ca. halvdelen af alle kommuner var repræsenteret. På møderne blev både udfordringer og samarbejdsområder drøftet. De mange gode input bliver brugt i det videre arbejde. Samtidig er der dialog med staten og regioner om det fællesoffentlige samarbejde efter 2020. Det er forventningen at der i løbet af foråret 2020 kan løfte sløret for indholdet i det kommende fællesoffentlige såvel som fælleskommunale samarbejde om digitalisering, teknologi og data