02. marts 2020

Abonnementsbrev feb2020 udgave

De væsentligste ændringer i februar udgaven

Nye emner i februar 2020 udgaven:

Seniorpension

Ved en ændring af pensionsloven er det blevet muligt for kommunerne at tilkende seniorpension til borgere, som har højst seks år til folkepensionsalderen og derudover opfylder en række betingelser.

Der er derfor oprettet et nyt emne til disse sager:

32.03.44 Seniorpension [ny] 

 

Erhvervelse af fast ejendom

Borgere, som ikke har bopæl i Danmark, kan af Civilstyrelsen få tilladelse til at erhverve fast ejendom (sekundær bolig) i Danmark. Styrelsen sender tilladelserne i kopi til kommunerne, og vi har derfor oprettet et dedikeret emne til registrering af disse tilladelser:

  • 01.07.15 Erhvervelse af fast ejendom [ny]

 

Selvkørende motorkøretøjer

Vejdirektoratet har givet den første tilladelse til en kommune til forsøg med selvkørende køretøjer på offentlig vej. Ved et ’selvkørende motorkøretøj’ forstås et motorkøretøj, som er teknisk indrettet således, at det er i stand til at køre helt eller delvis uden en fører. Flere kommuner arbejder nu på forsøgsprojekter med sådanne køretøjer, og der er derfor oprettet et nyt emne til sager om tilladelse til forsøg og selve forsøgene.

  • 05.13.30 Selvkørende motorkøretøjer [ny]

 

Emner som er på vej

Landets kommuner spiller en vigtig rolle i at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. En stor del af arbejdet handler om at nedbringe kommunernes andel af CO2-udledningen, og til brug for sager om dette arbejde, planlægger KLE-redaktionen en indarbejdelse af kommunernes klimaindsats i KLE.

01.3X

Klimaindsats

• Klimaindsats, gruppe

• Klimalov

01.3X.00

Klimaindsats i almindelighed

• Reduktion af drivhusgasser

• CO2 reduktion

• CO2 udledning

• CO2 aftryk

• CO2 neutralitet

• Binding af CO2

• CO2 fangst

• Måling af CO2 reduktion

• Nul-emissioner

• Partnerskaber

• Vedvarende energi

• Strategisk energiplanlægning

• Solcelleanlæg

• Klimavenlig mobilitet

• Klimaprogram,

• Klimaregnskab

• Miljøpolitik

• KlimaKommune

• kommunale CO2-beregner

• Klimastrategi

 

01.3X.10

Klimahandleplaner

• Klimahandleplaner [=Emne]

• Handlingsplan, grøn omstilling

• Klimahandleplan

• Klimaplan

 

 

Vi modtager gerne forslag til arbejdet.

 

Nye og ændrede retskilder 

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I februar-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om erhvervelse af fast ejendom
  • Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love
  • Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats
  • Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk
  • Vejledning om behandling af ægteskabssager

Vi henviser i KLE direkte til relevante ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.

 

Nye stikord 

Februar-udgaven af KLE er udvidet med over 150 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som fx lokalplanlægning, beskæftigelsesområdet, socialområdet og telemedicin.

Klik her for at se de alle ændringer i februar udgaven

 

Visning af historiske emner på KLE-online

I december måned 2019 blev KLE-online udvidet med mere information om KLE. Under menupunktet ’Historiske’ kan man se historiske og rettede emner og facetter ved hjælp af en rødmarkering af udgåede grupper og emner. Ved at klikke på ur ikonet kan man desuden få vist datoer for, hvornår emnerne er oprettet, rettet og udgået:

 

×

Log ind