13. maj 2020

Abonnementsbrev maj 2020 udgave

Nye emner i maj 2020 udgaven

Foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

Situationen omkring COVID-19 har resulteret i en øget sagsmængde i kommunerne. På nogle områder har det givet helt nye foranstaltninger, mens det på andre områder mere har medført justeringer i den eksisterende praksis.

Vi har oprettet en ny gruppe til at dække bl.a. sager om foranstaltninger mod COVID-19 og øvrige opgaver, der er hjemlet i lovbekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (epidemiloven).

I KLE placeres sager relateret til COVID-19 som hovedregel ud fra det lovophæng/ hjemmel opgaven har. Det betyder fx at sager om besøgsrestriktioner på plejehjem placeres under 29.08.12 'Restriktioner som led i foranstaltninger mod COVID-19,' fremfor emnet 27.42.40 'Regulering af besøgsrestriktioner'.

Kontakt KLE-redaktionen, hvis dette giver anledning til spørgsmål.

 

Trætophytter

Da det er kommunerne, som på særlige betingelser giver tilladelse til etablering af trætophytter på campingpladser, er der oprettet et nyt emne til sådanne sager. Blandt andet beror en tilladelse på at kravene fra planloven og naturbeskyttelsesloven er overholdt.

  • 04.14.30 Trætophytter [ny]

 

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

Situationen omkring COVID-19 har medført en lang række ændringer i love og bekendtgørelser, relateret til kommunernes opgaver. Maj-versionen af KLE er derfor opdateret så emner og stikord afspejler både ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I maj-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lovbekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
  • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19
  • Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge
  • Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19
  • Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19
  • Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
  • Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19

Vi henviser i KLE direkte til relevante ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.

 

Nye stikord

Maj-udgaven af KLE er udvidet med over 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner.

De fleste nye stikord skyldes situationen omkring COVID-19, hvor vi har indsat stikord på alle de emner, hvor der kan være egentlige foranstaltninger vedrørende COVID-19 eller hvor COVID-19 på anden måde kan have betydning for opgaveløsningen. De øvrige stikord fordeler sig på flere områder som fx folkeskoler, biblioteker, campingpladser og redningsberedskabet.

Klik her for at se de alle ændringer i maj udgaven

 

BEMÆRK: Ekstra juniudgave af KLE

KLE redaktionen planlægger at udsende en ekstra juniudgave af KLE, hvor vi indarbejder og henviser til de COVID-19 relaterede bekendtgørelser, der løbende udsendes af ministerierne.

 

Visning af historiske emner på KLE-online

Det er nu muligt at se historiske og rettede emner og facetter på KLE-online. Hvis man vælger menupunktet Historiske kan man se den samlede KLE, med både aktive og udgåede hovedgrupper, grupper og emner. De udgåede grupper og emner er markeret med rødt, og datoer for oprettelse, rettet og udgået vises via ur ikonet.