01. juli 2020

Abonnementsbrev juni 2020 udgave

De væsentligste ændringer i juni 2020 udgaven

De væsentligste ændringer i juni udgaven

Situationen omkring COVID-19 har fortsat medført ændringer i den del af lovgivningen, der vedrører kommunernes opgaver, også efter maj-versionen af KLE. KL har derfor udgivet en ekstraordinær version af KLE for juni måned med opdaterede retskildereferencer.

Herunder fremgår de væsentligste nye emner i juni 2020 udgaven, som dog også rummer ændringer, som ikke er relateret til COVID-19.

 

Indkvartering af borgere

I maj-versionen oprettede vi en ny gruppe til at dække sager om foranstaltninger mod COVID-19 og øvrige opgaver, der er hjemlet i lovbekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (epidemiloven). Denne gruppe er i juni-versionen udvidet med et nyt emne til sager om tilvejebringelse af isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af COVID-19.

 

Miljøvurdering

Lovgivningen på miljøområdet er ændret, så kommunernes opgaver vedrørende miljøvurdering nu er samlet i en separat lovbekendtgørelse. For at afspejle dette, har vi oprettet en ny, selvstændig gruppe til sager om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM):

De tidligere emner til miljøvurdering udgår derfor i februar 2021, se nedenfor.

 

KY-emner i gruppe 32.24

Den tidligere udmeldte sammenlægning af emnerne: 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, 32.24.32 Uddannelseshjælp og 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) er foreløbig udskudt, og forventes tilpasset brugen i fagsystemet KY på et senere tidspunkt.

Serviceteksterne på de tre emner er opdateret så de afspejler ovenstående.

 

Emner der udfases

Som konsekvens af den nye gruppe 09.40 udgår de tidligere emner til VVM-sager i februar 2021. Det drejer sig om gruppe 01.16 samt et emne i gruppe 09.00:

  • 01.16 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) [udgår]
  • 01.16.00 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) i almindelighed [udgår]
  • 01.16.04 VVM-screening [udgår]
  • 01.16.06 VVM-redegørelse [udgår]
  • 01.00.04 Miljøvurdering af planer og programmer [udgår]

Hvis dette giver anledning til spørgsmål eller problemer, så kontakt KLE-redaktionen.

 

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

Situationen omkring COVID-19 har medført en række ændringer i love og bekendtgørelser, relateret til kommunernes opgaver. Den ekstraordinære juni-version af KLE rummer derfor en række nye retskilder, fx:

  • Bekendtgørelse om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19)
  • Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
  • Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19
  • Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19
  • Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende

 

Nye stikord

Juni-udgaven af KLE er udvidet med en række nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny lovgivning relateret til COVID-19.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som miljø, sundhed og tilbagebetaling fra borgere.

Klik her for at se de alle ændringer i juni udgaven

×

Log ind