07. december 2020

Abonnementsbrev november 2020 udgave

De væsentligste ændringer i november udgaven

Ladestandere

Kommunerne har flere opgaver relateret til ladestandere til elektriske køretøjer. Som byggemyndighed skal de sikre at grundejere overholder lovkravene, bl.a. i ladestanderbekendtgørelsen og som vejmyndighed skal de give tilladelse til private aktørers opstilling af ladestandere på offentlig vej. Derudover kan de som grundejere selv anlægge ladestandere på egne arealer eller forberede opsætning af ladestandere.

Vi har derfor oprettet tre nye emner:

 • 02.01.12 Ladestandere, etablering ifm. bygninger [ny]
 • 05.01.50 Ladestandere på offentlige vej [ny]
 • 83.09.15 Ladestandere, opladere [ny]

Forældreegnethed ifm. fertilitetsbehandling

Når regionerne skal tage stilling til iværksættelse af fertilitetsbehandling, kan de bl.a. inddrage de sociale myndigheder i vurderingen. Til sager om kommunens udtalelser vedrørende potentielle forældres egnethed, er nu oprettet et særskilt emne:

 • 27.69.62 Forældreegnethed ifm. fertilitetsbehandling [ny]


Revurdering af godkendelser af IE-husdyrbrug

Efter reglerne i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal IE-husdyrbrug med jævne mellemrum have deres godkendelser revurderet (IE står for Industrielle Emissioner). Vi har derfor oprettet et dedikeret emne til denne sagsbehandling:

 • 09.17.23 Revurdering af godkendelser af IE-husdyrbrug [ny]

Foreninger og private virksomheder med arbejdsgiverfunktioner

Socialtilsynene skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

November-versionen af KLE har et nyt emne til denne opgave:

 • 27.39.32 Godkendelse mv. af foreninger og private virksomheder med arbejdsgiverfunktioner [ny]

 
Emner der udfases

Da seniorførtidspension ophørte i januar 2020, vil emnet om dette udgå med februar-versionen 2021.

 • 32.03.18 Seniorførtidspension [udgår 2021]

Hvis dette giver anledning til spørgsmål eller problemer, så kontakt KLE-redaktionen.

 

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

I november-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Lovbekendtgørelse om fremme af energibesparelser i bygninger
 • Lov om ændring af barselsloven (Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19)
 • Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger
 • Bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne

 

Nye stikord

November-udgaven af KLE er udvidet med en række nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker primært sagsområder som folkeskolen, socialområdet, offentlige veje og behandling af personoplysninger.

Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven

 

×

Log ind