01. september 2020

Abonnementsbrev august 2020 udgave

De væsentligste ændringer i august udgaven

Socialtandpleje

Med finanslovsaftalen for 2020 har regeringen etableret en kommunal socialtandpleje. Kommunerne skal tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende behandling til de mest socialt udsatte personer.

Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering tilbyde tandpleje til øvrige udsatte borgere, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud på grund af særlige sociale problemer.

Da dette er et specifikt tilbud ud over kommunens øvrige tandplejetilbud, er der oprettet et nyt emne til disse sager.

 • 29.15.18 Socialtandpleje [ny]

 

Brændbare faste stoffer

En ny bekendtgørelse fastlægger, at produktionsafsnit og lagerafsnit på visse brandfarlige virksomheder kun må etableres med kommunalbestyrelsens (de kommunale redningsberedskabers) godkendelse. Vi har derfor oprettet et nyt emne til disse sager.

 • 14.12.34 Brændbare faste stoffer [ny]

 

Tilbagebetaling af seniorpension

(Udbetaling Danmark myndighedsopgave)

Augustversionen af KLE indeholder to nye emner til Udbetaling Danmarks myndighedsopgave vedrørende borgeres tilbagebetaling af seniorpension.

 • 25.45.41 Opkrævning - tilbagebetaling seniorpension [ny]
 • 25.45.42 Opkrævning - tilbagebetaling international seniorpension [ny]

 

Gruppe vedr. den registreredes rettigheder er flyttet

Gruppen "Den registreredes rettigheder" er med augustversionen 2020 flyttet fra gruppe 85.09, da hovedgruppe 85 vedrører kommunens ressourcer (sammen med de øvrige hovedgrupper 80-89). Sager om registreredes rettigheder er primært borgerrettede og er derfor flyttet.

Til sager om den registreredes rettigheder, benyttes fremover følgende:

 • 23.25 Den registreredes rettigheder [ny]
 • 23.25.00 Den registreredes rettigheder i almindelighed [ny]
 • 23.25.05 Oplysningspligt [ny]
 • 23.25.10 Den registreredes indsigtsret [ny]
 • 23.25.15 Ret til berigtigelse [ny]
 • 23.25.20 Ret til sletning [ny]
 • 23.25.25 Ret til begrænsning af behandling [ny]
 • 23.25.30 Ret til dataportabilitet [ny]
 • 23.25.35 Ret til indsigelse [ny]
 • 23.25.40 Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering [ny]

 

Emner der udfases

Energiaftalen af 2018 indfører en ny tilskudspulje til energibesparelser og energieffektivisering. Som følge af aftalen ophæves en række love, som tidligere har givet mulighed for tilskud til energibesparelser.

Da tre af de love, der ophæves, har haft deres egen gruppe i KLE, udgår disse grupper i februar 2021. Hver af de tre grupper har kun indeholdt et enkelt emne.

 • 03.16 Energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger [udgår 2021]
 • 03.16.00 Energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger i almindelighed [udgår 2021]
 • 03.17 Statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme [udgår 2021]
 • 03.17.00 Statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme i almindelighed [udgår]
 • 03.18 Statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger [udgår]
 • 03.18.00 Statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger i almindelighed [udgår 2021]

Emnet om miljøvurdering af planer og programmer i gruppe 09.00 er flyttet til den nye gruppe 09.40 Miljøvurdering og emnet udgår derfor i februar 2021.

 • 09.00.04 Miljøvurdering af planer og programmer [udgår]

Hvis dette giver anledning til spørgsmål eller problemer, så kontakt KLE-redaktionen.

 

KY-emner i gruppe 32.24

Den tidligere udmeldte sammenlægning af emnerne: 32.24.48 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, 32.24.32 Uddannelseshjælp og 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) er foreløbig udskudt, og forventes tilpasset brugen i fagsystemet KY på et senere tidspunkt.

Serviceteksterne på de tre emner er opdateret så de afspejler ovenstående.

 

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

I august-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Bekendtgørelse om kompensation for merudgifter i dagtilbud mv. i 2020, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbning heraf
 • Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2021
 • Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud
 • Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer
 • Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

 

Nye stikord

August-udgaven af KLE er udvidet med over hundrede nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som redningsberedskabet, socialområdet og kommunens it-systemer.

Klik her for at se de alle ændringer i august udgaven

 

×

Log ind