02. september 2019

Status på kommunernes onboarding til det nye inddrivelsessystem: Den første pilottest er igangsat

Henover sommeren har Horsens Kommune foretaget den første kommunale pilottest med overførsel af p-afgifter til Skatteforvaltningens nye inddrivelsessystem, PSRM. Læs sidste status fra Skatteforvaltningen og kommunernes onboarding.

Når opkrævningen af borgeres og virksomheders gæld skal løftes af Skatteforvaltningens nye inddrivelsessystem, PSRM, skal mange kommunale systemer tilrettes, førend kommunerne kan indsende til det nye inddrivelsessystem.

Systemtilpasningerne skal ske på baggrund af Skatteforvaltningens kravspecifikationer, som defineres på alle de kommunale fagområder. Dette kræver, at der ligger færdige kravspecifikationer fra Skatteforvaltningen. De er dog endnu ikke færdige med at løse denne opgave.

Status på den kommunale onboarding

Henover sommeren er der foretaget den første kommunale pilottest. Pilottesten er i Horsens Kommune og gælder overførsel af p-afgifter. Det vil sige, at det også er den første kommunale debitorleverandør KMD OPUS, og p-afgifter, der er testet.

Den 29. august blev der åbnet op for det egentlige pilotforløb.

De første 2 testdage har vist positive resultater, og de kommende 3 måneder skal vise, om det fungerer at sende p-afgifter af-sted til PSRM til inddrivelse, og kommunens øvrige krav til det "gamle" inddrivelsessystem, DMI.

Hvis pilotforløbet er en succes, vil der kunne åbnes op for at de øvrige kommuner, som opkræver p-afgifter, vil kunne få deres krav onboarded og dermed inddrevet via PSRM.

Herefter kan vi gå i gang med de øvrige fagområder, der kan onboardes ud fra de aftalte kravsspecifikationer. Det forudsætter dog, at både debitorsystem og fagsystem på forhånd er te-stet op i mod PSRM.

Ifølge Skatteministerens seneste udtalelser vil inddrivelsen ikke, som først antaget, være normaliseret, når 2019 er omme.

Det vil sige, at der kan være risiko for, at kommunernes on-boarding kommer til at strække sig over en længere periode end forventet ved opstart af programmet. Det er dog noget som KL og KOMBIT vil følge nøje og orientere om, så snart vi ved noget.

Status på kravspecifikationerne fra Skatteforvaltningen

Der foreligger pt. kravspecifikationer på ca. 50% af de kommunale fagområder: Socialret, Lejeret, Parkeringsafgifter, Forbrug og renovation. Skatteforvaltningen har endnu ikke foretaget yderligere udmelding om, hvornår de forventer at blive færdige med de resterende områder.

Der arbejdes aktuelt med at udarbejde kravspecifikationerne til: Daginstitution, Boligområdet, og første del af Service-, sundhed- og sygedagpengeområdet.

De sidste områder bliver formentlig først færdige i løbet af foråret 2020: Diverse, Fortrinsberettigede krav, Civilretslige krav samt omkostninger.

KL og KOMBIT bakker op om at hjælpe kommunerne

KL og KOMBIT har i fællesskab etableret et fælles program, Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning (DOS), som skal understøtte den kommunale onboarding-proces.

I programmet understøttes tilpasningerne af de ca. 100 kom-munale fagsystemer. Det er en forudsætning for inddrivelse af et krav via det nye inddrivelsessystem PSRM, at systemunderstøttelsen efterlever de godkendte kravsspecifikationer.

DOS-programmet har i første omgang skabt et overblik over de berørte fagsystemer, som skal tilpasses til kravene i PSRM. På den baggrund vil KOMBIT på vegne af kommunerne indgå rammeaftaler vedrørende systemtilpasningerne, samt indgå aftaler om, hvor hurtigt systemtilpasningerne kan være klar.

Du kan læse mere om DOS-programmet her.

×

Log ind