11. september 2019

Middelfart Kommune digitaliserer mobilitet i lokalsamfundet

Middelfart Kommune appellerer til lokalsamfundenes sociale kapital om at fremme den lokale mobilitet og understøtte spontane, fælles transportmuligheder.

“KørMed”: Lokal mobilitet med digitalt perspektiv

Hvordan kan man styrke borgernes muligheder for transport i lokalområderne uden for de store byer? Kan man overhovedet ændre borgernes adfærd og fremme mere samkørsel? Kan borgerne selv skabe forandringen gennem allerede etablerede formelle og uformelle netværk og tillidsrelationer? Og hvordan kan de digitale muligheder bruges til at skabe denne forandring? Middelfart Kommune har siden maj 2018 været i gang med forprojektet ”KørMed”, hvor disse spørgsmål og mange flere bliver rejst, diskuteret og prøvet af. I september 2019 rulles de første forsøg ud.

De korte ture i lokalområdet

Tina Frisch Karstensen er projektleder i kørselsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen i Middelfart Kommune, og det er netop på baggrund af sin store viden om transport- og kørselsmulighederne i kommunen, at hun sidder med i styregruppen for ”KørMed”-forprojektet.

“Forprojektet handler simpelthen om koblingen mellem de teknologiske løsninger og at påvirke folks adfærd,” siger Tina.

”KørMed” handler i udgangspunktet om transport over korte afstande i landområderne uden for de større byer i Middelfart Kommune. Når der her tales om nærtransport, kunne det være, hvad der falder ind under “pendling” til og fra arbejde og skole, og det kunne i højeste grad også være den mere eller mindre spontane og uplanlagte transport: At hente og bringe børnene til sport, at køre frem og tilbage til koraften og at køre på indkøb.

“Hvordan kan vi få vores borgere til at køre sammen? Når vi kører samme vej alligevel, hvorfor er der så tre biler, der kører, i stedet for én? Det er vi interesseret i at vide mere om og bidrage med ideer til løsninger på. Middelfart er en seriøs klimakommune, og vi ved, at det især er i transportsektoren, vi skal påvirke i en klimavenlig retning,” siger Tina.

Behov som begrænsning eller mulighed?

Uanset de mange kollektive transportmuligheder i kommunen er der et udækket transportbehov til stede “udenbys” i kommunen. Dette udækkede behov kunne så man vælge at se som en begrænsning eller som en mulighed. Et udækket fælles behov åbner jo mulighed for tilsvarende fælles løsninger, hvor det omvendt kan være sværere at dække enkeltstående og usystematiserede behov. Udfordringen er at koordinere mødet mellem dem, der har, og dem der kan dække transportbehovet.

Testes af i tre spor

Tina fortæller, at forprojektet nu testes af i tre spor, som svarer til tre forholdsvis veldefinerede mobilitetsbehov: arbejdsplads, foreningsliv og skolegang.

“Vi tester på en arbejdsplads fra september frem til efterårsferien, og for det andet tester vi i en gymnastikforening og en fodboldklub. Som det tredje tester vi blandt en gruppe unge på gymnasiet i Middelfart. Ofte er det jo netop de unge, der har udfordringer med at komme til arrangementer og aktiviteter,” siger Tina.

Indledningsvis i forprojektet var der overvejelser om en app, men i testperioden vil målgrupperne kunne tilmelde sig til at tilbyde eller modtage transport på forskellig måde: Et ugentligt skema, Facebook-grupper og andre netværk, platforme og andre kanaler, som bruges i de forskellige målgrupper. Deltagerne vil så med forskellige intervaller få påmindelser, kalenderinvitationer, sms’er og Messenger-beskeder. Der vil også være konkurrencer, som skal holde gejsten og interessen oppe blandt deltagerne.

Store lokale forskelle

Uanset de tre klare spor har det overrasket Tina, hvor store forskelle hun oplever fra ellers tilsyneladende ens målgrupper - forskellene kan være store mellem to landsbyer, som ligger blot få kilometer fra hinanden. Borgerne kan her og der have vidt forskellige behov og vidt forskellige tilgange til transport og de nye digitale muligheder. De kan udtrykke forskellige følelser af forventning, skepsis, engagement og tilbageholdenhed til de samme ting.

“Det er rigtig spændende at arbejde med, når forskelligheden er så stor. Jeg bliver i hvert fald udfordret på en anden måde, end hvis vi alle bare sagde ja tak og amen," siger Tina.

Forsøgsperioden her i forprojektet skal bl.a. kaste lys over, hvordan mønstrene er for de spontane småture: Det gælder både, hvad behovene er, og hvad kapaciteten er for samkørsel, og ikke mindst hvor store barrierer og forbehold borgerne har over for samkørsel. Tryghed til den tekniske løsning, tillid til ens medborgere samt ens egen interesse i at være fælles om og koordinere transportbehov er nogle af de barrierer, som de mange borgermøder allerede har afdækket som udfordringer. Kompleksiteten er stor, og netop derfor tager forprojektet fat i det små.

Samlet i Rejseplanen

Tina lægger ikke skjul på, at hun gerne så, at der i fremtiden kom en løsning med det fulde overblik, der kombinerede alle muligheder. Det kunne eksempelvis være, hvis Rejseplanen blev udvidet med nye funktionaliteter om lokal samkørsel. Så kunne man få overblik over hele sin rejse fra start til slut.

“Hvor det ender, ved vi ikke, og derfor sætter vi ind nu, dér hvor vi kan, nemlig ved at øge borgernes bevidsthed om samkørsel, for derigennem at skubbe til at de ændrer deres adfærd,” siger Tina.