28. marts 2019

Sammenhængende service for udsatte børn og unge styrkes med den fælleskommunale rammearkitektur

Det nyligt afsluttede projekt "Sammenhængende Borgerforløb" viser, hvordan den fælleskommunale rammearkitektur understøtter datadeling og dermed en mere sammenhængende indsats på socialområdet

Overblik over data og sammenhængende it

At give borgerne adgang til og overblik over deres egne data på tværs af datakilder og kontaktflader er en dagsorden, der er prioriteret højt i regeringens udspil "Digital Service i Verdensklasse". Et ønske om at yde høj service med øget datadeling er nemt at sige, men udfordrende at gennemføre i praksis. I Nordjylland har de allerede været i på vej i den retning gennem længere tid.

Projektet "Sammenhængende Borgerforløb" viser, at man kan tage et komplekst område som udsatte børn og unge, identificere behovene for datadeling og muliggøre datadelingen i praksis ved at tage udgangspunkt i rammearkitekturen. På den måde tilgodeser man et fælles behov blandt børn, forældre og fagpersoner for bedre at kunne dele information, og hermed skabe it-understøttet sammenhængende indsats på tværs af alle involverede personer og instanser.

Sammenhængende service kan være en udfordring

Indsatsen over for børn og unge, der er udsatte eller udfordrede, f.eks. grundet handicap eller andre sociale forhold sker på tværs af mange instanser. For mange udsatte unge og deres pårørende kan det være en udfordring at holde styr på alle kontaktfladerne med det offentlige. Det kan være børnelæge, sundhedsplejerske, speciallæge, socialrådgiver osv. Fordi der er mange forskellige fagpersoner involveret, med hver deres it-understøttelse, kan det derfor være svært at vide f.eks. hvem der kommunikerer og deler data med hvem, hvem der har brug for hvilke informationer hvornår og hvorfra, eller hvilke aftaler borgeren med det offentlige.

Hvis data skal deles, er det i dag ofte nødvendigt, at det er borgeren selv, der har ansvar for at "bære data rundt" mellem aktørerne. Det er selvsagt ikke altid let for den udsatte borger eller deres pårørende at bevare det fulde overblik over egne data. Samtidigt skal borgeren udfylde mange forskellige varianter af skemaer, der indsamler mere eller mindre den samme information om den unge. Det er derfor en udfordring for borgeren at have overblik over sit eget forløb.

Det er også svært for de mange involverede fagpersoner at skabe sammenhæng, koordinere på tværs og give den rette service til borgeren. Det skyldes bl.a., at der ikke er et sammenhængende systemlandskab til at understøtte den nødvendige service.

Deling af data besværliggøres også af, at fagpersonerne kan anvende mange forskellige begreber, der har den samme mening, ligesom de samme begreber kan have forskellige betydninger. It-systemer, der ikke taler sammen, og det manglende fælles sprog med rige mulighed for fortolkning af begreber gør, at der i dag kun i begrænset omfang meningsfyldt deles data mellem de involverede personer, hvilket resulterer i manglende overblik og sammenhæng.

Byggeblokke gør det muligt at dele data

KL har netop afsluttet projektet "Sammenhængende borgerforløb", som har vist, at det er muligt at sikre bedre sammenhæng for borgerne og bedre koordinering mellem de involverede myndigheder ved hjælp af den fælleskommunale rammearkitektur.

Det tilskrives rammearkitekturens generiske begreber (byggeblokke), der kan indeholde samt strukturere specifikke begreber fra de forskellige aktørers fagligheder og systemer. Et eksempel herpå er en diagnose fra lægen og et notat fra læreren om, hvordan det går i skolen. Både diagnosen og notatet beskriver oplysninger om, hvordan barnet har det. Begge passer derfor ind i det generiske begreb (byggeblokken) "Tilstand".

Når forskellige typer af data kobles til samme generiske begreb, så bliver det muligt at samle og sidestille data, så borgeren eller en fagperson kan danne sig et overblik over alle de informationer, der handler om barnets tilstand, også selv om lægen og læreren i sagens natur beskriver tilstand med forskellige termer.

Brugbart for leverandører

Projektet har således demonstreret, at en udvekslingsmodel baseret på den fælleskommunale rammearkitektur kan bruges som en udvekslingsstandard på tværs af social- og sundhedsområdet til at dele information om udsatte børn og unge mellem relevante fagpersoner og borgere.

Resultaterne fra projektet, herunder udvekslingsmodellen for udsatte børn og unge, er frit tilgængeligt for alle interesserede. It-leverandører kan med afsæt i projektets leverancer bygge videre på resultaterne og derigennem udarbejde egne løsninger ved at anvende byggeblokkene og den fælleskommunale rammearkitektur.

Projektet "Sammenhængende borgerforløb – erfaringer ved deling af data med brug af den fælleskommunale rammearkitektur" er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og den private leverandør Symmetric. Den afsluttende rapport kan hentes her.

×

Log ind