29. maj 2019

Abonnementsbrev maj 2019 udgave

De væsentligste ændringer i maj udgaven.

Nye emner i maj 2019 udgaven:

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Et enigt folketing har vedtaget en reform af ungdomsuddannelserne, som indebærer etablering af en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) starter august 2019 og varetages af selvejende uddannelsesinstitutioner. Kommunerne har imidlertid en række opgaver forbundet med FGU, bl.a. opgaver vedrørende elevernes virksomhedspraktik. Der er derfor oprettet en ny gruppe til den tilhørende sagsbehandling.

 • 54.42 Forberedende grunduddannelse (FGU) [ny]
 • 54.42.00 Forberedende grunduddannelse (FGU) i almindelighed [ny]
 • 54.42.04 Optagelse, uddannelsesstart og uddannelsestid, FGU [ny]
 • 54.42.08 Uddannelsesforløb, FGU [ny]

Som led i reformen nedlægges en række eksisterende ungdomsuddannelser som selvstændige uddannelser, bl.a. erhvervsgrunduddannelsen (egu) og produktionsskolerne. KLE-emnerne vedrørende disse uddannelser udgår derfor i 2020, se nedenstående.

Tryghedsskabende velfærdsteknologi

1. januar 2020 træder en ny bestemmelse i serviceloven i kraft (§ 128b). Bestemmelsen giver bl.a. kommunerne mulighed for at træffe afgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologi som fx GPS-teknologi for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, eksempelvis borgere med demens.

 • 27.66.12 Tryghedsskabende velfærdsteknologi [ny]

Skattefri seniorpræmie

Vi har oprettet et emne til sager om den nye skattefri seniorpræmie til borgere i begyndelsen af folkepensionsalderen. Emnet er til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling, men kommunerne kan evt. bruge det til henvendelser fra borgere om ordningen.

 • 32.26.24 Skattefri seniorpræmie [ny] 

Emner der udfases

Som konsekvens af reformen af ungdomsuddannelserne, hvor erhvervsgrunduddannelsen (egu) og produktionsskolerne ophører, udgår KLE-emnerne vedrørende disse uddannelser i 2020:

 • 15.08 Erhvervsgrunduddannelse mv. [udgår 2020]
 • 15.08.00 Erhvervsgrunduddannelse mv. i almindelighed [udgår 2020]
 • 15.08.05 Uddannelsesplan, erhvervsgrunduddannelse [udgår 2020]
 • 15.08.06 Praktik i erhvervsgrunduddannelsen [udgår 2020]
 • 15.08.07 Undervisning, erhvervsgrunduddannelse [udgår 2020]
 • 15.08.10 Skoleydelse, erhvervsgrunduddannelse [udgår 2020]
 • 18.17    Produktionsskoler (selvejende) [udgår 2020]
 • 18.17.00 Produktionsskoler (selvejende) i almindelighed [udgår 2020]

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I maj-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Lov om forberedende grunduddannelse
 • Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
 • Lov om en skattefri seniorpræmie
 • Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger
 • Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Herudover er der tilføjet flere ændringslove med nye paragraffer. Vi henviser i KLE direkte til disse ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.

Nye stikord

Maj-udgaven af KLE er udvidet med knap 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som fx hjemmesygepleje, botilbud til unge, folkeskoleundervisning og forberedende grunduddannelse (FGU).

 Klik her for at se de alle ændringer i maj-udgaven.

×

Log ind