24. januar 2019

KL's høringssvar til ændring af forvaltningsloven (Klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning)

KL har afgivet høringssvar til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven (Klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning). Lovændringen skal træde i kraft pr. 1. juli 2019.

Et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Love og regler skal tilpasses den øgede digitale forvaltning og brug af data. Det er et væsentligt indsatsområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, "Et stærkere og mere trygt digitalt samfund. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020". Lovforslaget fra Justitsministeriet, som KL har haft i høring, har til formål at bidrage til denne tilpasning. Dels ved at sikre smidige digitale arbejdsgange for partshøring ved at præcisere mulighederne for brug af agterskrivelser (hvor meddelelse af en afgørelse slås sammen med partshøringen). Dels ved at bidrage til ensartede regler for obligatorisk digital kommunikation med borgerne.

KL har i høringssvaret anført, at KL er enig i, at brugen af agterskrivelser kan give lettere sagsgange til gavn for både myndigheder og borgere. KL har dog samtidig anført, at lovforslaget ikke ændrer væsentligt ved de juridiske rammer for digital forvaltning, da partshøring ved agterskrivelse allerede efter de gældende regler er lovligt. Samtidig har KL opfordret til, at den foreslåede bestemmelse om agterskrivelser præciseres yderligere ud fra principperne om digitaliseringsklar lovgivning.

KL har desuden i forhold til den foreslåede regel om obligatorisk digital kommunikation konstateret, at lovforslaget betyder, at det fortsat ikke er muligt for myndighederne at tage som udgangspunkt, at de altid kan stille en selvbetjeningsløsning til rådighed for borgerne, som det vil være obligatorisk at anvende. Idet lovforslaget alene lægger op til, at den enkelte sektorminister bemyndiges til at udarbejde regler om digital kommunikation i stedet for, at reglerne skal forelægges Folketinget som lovforslag.

Du kan finde hele høringssvaret nedenfor.

×

Log ind