01. februar 2019

Digitale initiativer skaber tydelige resultater og effekter

Der er højt aktivitetsniveau i de 35 initiativer, der pt. indgår i den fælleskommunale handlingsplan, og der er god fremdrift. Mange initiativer er startet med analyser, men nu begynder der at være tydelige resultater fra de mange initiativer. Det er resultater, som kommunerne enten kan tage i brug eller resultater, der giver direkte effekt i kommunerne

Nye digitale værktøjer som kan ibrugtages

Mange initiativer i handlingsplanen har særligt fokus på at sikre gode betingelser for udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder i kommunerne. Derfor er it-infrastruktur, datastandardisering og it-arkitektur en del af resultaterne.

Her kan f.eks. nævnes, at på skoleområdet er der i projektet om læringsplatforme udarbejdet fælles standarder og krav. Effekten er, at it-udviklingen nu kommer til at foregå på kommunernes og skolernes præmisser. Og ikke alene ud fra de enkelte leverandørers interesser, og heller ikke som én standardiseret løsning. Kommunerne har sat dagsordenen og det skal sikre lærerne den faglige frihed, der er vigtig for deres daglige arbejde.

Det gælder også i forhold til initiativet om bedre deling og indkøb af digitale læremidler, som netop skal bidrage med bud på, hvordan det undgås, at en skole eller kommune bliver låst til læremidler fra én leverandør pga. prisstrukturer eller digitale bindinger. Med projektet søges det sikret, at lærere har frihed til at tilrettelægge undervisning ud fra didaktiske præmisser og ikke en afhængighed af en bestemt leverandør eller løsning.

Et andet eksempel er fra de projekter, der arbejder med hhv. Smart City og åbne data. Her er der etableret et digitalt danmarkskort over Smart City projekter til vidensdeling og inspiration for kommuner og andre. Kortet opdateres løbende og er et resultat af projektet om Udbredelse af Smart City.

Danmarkskortet over Smart City projekter kan findes her.

Tilsvarende er der i projektet om åbne data lavet en række små videofilm om potentialet i åbne data, til inspiration for udbredelse af arbejde med åbne data, som er blevet til i projektet om Åbne kommunale data.

Nyeste status for handlingsplanen

Den fælleskommunale digitale handlingsplan for perioden 2016-2020 er nu over halvvejs i strategiperioden, og status ved andet halvår af 2018 er, at alle 35 initiativer er godt undervejs. I den samlede portefølje af initiativer, er der generelt god fremdrift. 9 initiativer er i gul, og kræver ekstra opmærksomhed og ét enkelt initiativ er i kategorien rød. Det ene initiativ er projektet om implementering af telemedicin til KOL-patienter, og der er således særlig opmærksomhed ift. at få projektet tilbage på skinner.

Gul status skyldes primært forsinkelser i tidsplaner

Flere af den fælleskommunale handlingsplans større projekter er angivet i status gul, hvilket også var tilfældet i den foregående periode. Årsagen til at programmerne er i gult skyldes primært forsinkelser i tidsplaner.

9 projekter har afrapporteret deres status som gul, som er udtryk for, at der er problemstillinger, som kræver særligt fokus fra projektejer og projektledelse, men at det vurderes, at projekterne kan klare dette inden for projekternes ramme. Af de 9 projekter, som er i gul skal det nævnes, at initiativet '3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion' er forsinket og udskudt til marts 2019, hvor KOMBIT forventer, at det kan sættes i drift. Det har i projektet været svært, at få alle de nødvendige datakilder på plads. Samtidig har det vist sig, at validering af data er mere tidskrævende, end der var lagt op til i den oprindelige tidsplan.

Nye initiativer i regi af Kommunernes Teknologispring

Programmet om Kommunernes Teknologispring har i maj 2018 fået godkendt igangsættelse af 9 pilotprojekter i KL's bestyrelse og er nu i gang. Der er 9 projekter, og de indgår i den samlede rapportering på handlingsplanen. Der følges særskilt op på disse projekter. Initiativ '8.9 Øget mobilitet med ny teknologi' har meldt gul status, hvilket skyldes, at initiativet har ændret karakter fra at skulle levere en afdækkende analyse til at skulle understøtte og udbrede lokale pilotprojekter på området.

Læs mere om de 9 initiativer i teknologispringsprojektet her.

Opdateret initiativoversigt – et samlet overblik over leverancer og aktiviteter

Sekretariatet for handlingsplanen har på baggrund af den halvårlige rapportering opdateret alle leverancer for de fælleskommunale og fællesoffentlige initiativer i en samlet oversigt. Den blev publiceret første gang i maj 2017, og er nu klar og opdateret igen. Oversigten indeholder udover leverancer et særligt fokus på projekternes tidsplaner og planlagte aktiviteter, samt muligheder for input fra kommunerne. I oversigten kan du læse mere om, hvilke udsigter, der er for alle initiativer i andet halvår af 2018.

Initiativoversigten kan findes her.