02. december 2019

Abonnementsbrev november 2019 udgave

De væsentligste ændringer i november udgaven

Nye emner i november 2019 udgaven:

Beskæftigelsesindsats

I august 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen til ikrafttrædelse januar 2020. Indsatsen vil fremover kunne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borger, ved hjælp af en række minimumsregler. 

Der er oprettet en ny gruppe 15.18 til jobcentertilbud, som kan gives hver for sig eller i kombination:

Emnerne flyttes fra den nuværende gruppe 15.20 beskæftigelsesindsats.

Dertil kommer et nyt emne om det skærpede tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats, som også er et led i reformen:

Paragrafhenvisningerne på loven (aktiv beskæftigelsesindsats) er konsekvensrettet til 1. januar 2020 og bekendtgørelserne bliver efterfølgende opdateret, efterhånden som de udkommer.

Digitale sundhedsydelser

Vi har oprettet en ny gruppe til sager om digitale sundhedsydelser, i form af sundhedsydelser der gives over afstand ved hjælp af digital understøttelse via www, ligesom den kan rumme digitale platforme, apps, sundhedsportaler.

Forbrænding af husdyrgødning

Kommunerne fået til opgave at vurdere om anlæg til forbrænding af husdyrgødning overholder kravene vedrørende miljøbeskyttelse, hvilket bl.a. omfatter en række kontrolbesøg. For at dække omkostningerne i forbindelse med dette, opkræver kommunerne brugerbetaling fra brændingsanlæggene.

  • 09.17.78 Anlæg til forbrænding af husdyrgødning [ny]

Emner der udfases/flyttes

Som konsekvens af reformen af beskæftigelsesindsatsen, udgår/flyttes en række KLE-emner i 2020:

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I november-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
  • Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer
  • Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager
  • Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2020
  • Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Vi henviser i KLE direkte til relevante ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.

Nye stikord

November-udgaven af KLE er udvidet med over 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som fx veje og adresser, beskæftigelsesområdet, folkeskoleundervisning og telemedicin.

Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven

Visning af historiske emner på KLE-online

I løbet af december kommer der en udvidelse på KLE-online. Det bliver muligt at se historiske og rettede emner og facetter. Der kommer et nyt menupunkt Historiske, samt en rødmarkering af udgåede grupper og emner incl historik. Datoer for oprettelse, rettet og udgået vises via ur ikonet.