30. august 2019

Abonnementsbrev august 2019 udgave

De væsentligste ændringer i august udgaven.

Nye emner i august 2019 udgaven:

Kommunal ungeindsats

Folketinget indgik i 2017 en aftale om bedre veje til uddannelse eller job, som blandt andet betyder, at kommunerne skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

Det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan den kommunale ungeindsats organiseres, men alle kommuner skal udpege en gennemgående kontaktperson til de unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Der er derfor oprettet et nyt emne til sager vedrørende denne kontaktpersonordning, se herunder.

De øvrige opgaver i regi af den sammenhængende ungeindsats kan håndteres ved hjælp af de eksisterende KLE-emner, og disse har alle fået tilføjet stikord og servicetekst, som angiver at de også kan anvendes til sager om ungeindsatsen. Man kan således anvende emnet 17.27.00 Uddannelsesvejledning i almindelighed til sager om organiseringen af ungeindsatsen.

 • 17.27.30 Kontaktperson, kommunal ungeindsats [ny]

Da ungeindsatsen imidlertid er ny, tværgående og uden krav til organiseringen, er man velkommen til at kontakte KLE-redaktionen, hvis de erfaringer man gør sig med sagsdannelsen, giver nye behov i forhold til anvendelsen af KLE.

Familieretshuset

Familieretshuset har erstattet den nu nedlagte Statsforvaltning og har derfra overtaget de statslige opgaver, der vedrører familiesager. 

Vi har oprettet et nyt emne til kommunernes samarbejde med Familieretshuset i sager efter § 7 i familieretshusloven, hvor kommunen bl.a. udveksler oplysninger med Familieretshuset i borgersager.

 • 27.69.58 Familieret – samarbejde [ny]

I det omfang der er orienterende sager om Familieretshusets organisering og arbejde er der oprettet nyt emne i hovedgruppe 30.

 • 30.10.50 Familieretshuset [ny]

Vi har oprettet et emne til sager om korttidsudlejning af helårsboliger, hvor kommuner har fået mulighed for at hæve grænsen for udlejning af ejeres eller brugeres fulde helårsbolig fra 70 og op til 100 dage pr. kalenderår og bistå erhvervsministeren med at oplyse sager om udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.

 • Udlejning af egen fulde helårsbolig [ny]

I gruppe 81.29 har vi oprettet emne til registrering af nærved-ulykker. Nærved-ulykker er ulykker, der var lige ved at ske; en pludselig hændelse, der kunne have medført personskade, men ikke gjorde det.

 • 81.29.08 Nærved-ulykker [ny]

Emner der udfases

Som konsekvens af at Familieretshuset har erstattet Statsforvaltningen, udgår KLE-gruppen om Statsforvaltningens opgaver og organisering i 2020:

 • 30.15 Statsforvaltningernes opgaver, udvikling og organisering [udgår 2020]
 • 30.15.00 Statsforvaltningernes opgaver, udvikling og organisering i almindelighed [udgår 2020]

Gruppen har udelukkende været beregnet til sager om Statsforvaltningen som part; til sager hvor kommunen har myndighedsopgaver og samarbejder med regionerne, findes der dedikerede emner. Dette princip er videreført i det nye emne vedrørende Familieretshuset, se ovenfor.

Derudover udgår emnet om ekspropriationserstatning efter vejloven også i 2020. Det sker for at skabe konsistens vedrørende ekspropriationssager på tværs i KLE. Til sådanne sager bruges fremover emnet 05.26.10, som omfatter til alle ekspropriationssager efter vejloven.

 • 05.26.15 Ekspropriationserstatning, veje [udgår 2020]

Hvis dette giver anledning til spørgsmål eller problemer, så kontakt KLE-redaktionen.

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I august-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

 • Familieretshusloven
 • Lov om Center for Cybersikkerhed
 • Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
 • Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet
 • Cirkulære om registeret over faste ejendommes ejere (ejerfortegnelsen)
 • Vejledning om samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlige sager

Herudover er der tilføjet flere ændringslove med nye paragraffer. Vi henviser i KLE direkte til disse ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.

Nye stikord

August-udgaven af KLE er udvidet med knap 200 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som uddannelses- og beskæftigelsesindsats, pensionsområdet og budgetsager samt kommunens informationssikkerhed og behandling af personoplysninger (GDPR).

Klik her for at se alle ændringer i august udgaven.

×

Log ind