25. januar 2019

Ceremonier ved erhvervelse af dansk statsborgerskab

Fra andet halvår 2019 skal kommunerne tilbyde medvirken i ceremonier for borgere, som tildeles dansk statsborgerskab.

Dansk statsborgskab betinges af deltagelse i ceremoni

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 29. juni 2018 en ny indfødsretsaftale. Det indgår blandt andet i den nye indfødsretsaftale, at tildelingen af dansk statsborgerskab skal betinges på deltagelsen ved en grundlovsceremoni. Med lov nr. 1735 af 27/12 er denne del af aftalen udmøntet. Samtidig er udstedt bekendtgørelse nr. 1767 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier, der beskriver krav til og processen i forbindelse med ceremoniernes afholdelse. Denne kan findes her.

Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde medvirken i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Kommunen skal anvise borgeren muligheden tidligst en måned efter ikrafttrædelsen af den lov om indfødsrets meddelelse, som borgeren er omfattet af, og senest 4 måneder efter. Denne anvisning kan bl.a. ske ved at annoncere på kommunens hjemmeside. Kommunen kan, hvis det ønskes, fastsætte en tilmeldingsfrist for deltagelsen, og herudover kan der indbyrdes mellem kommunerne aftales at henvise til deltagelse ved nabokommunen eller at forestå en afholdelses i fællesskab.

Kommunen skal to uger forud for afholdelsen indsende en deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dette sker med henblik på, at Udlændinge- og Integrationsministeriet kan påse, om ansøgeren opfylder det vandelskrav, der er fastsat i lov om indfødsrets meddelelse. Hvis der ingen tilmeldte er, vil kommunen ikke være forpligtet til at gennemføre afholdelsen, og kommunen har herudover ikke pligt til at sikre, at ansøgere i kommunen har deltaget i en grundlovsceremoni.

Både politikere og embedsmænd kan forestå ceremonien

Til selve grundlovsceremonien skal repræsentanter for kommunalbestyrelsen byde ansøgerne velkommen og sikre sig identiteten på de pågældende. Ansøgerne skal, under overværelsen fra repræsentanterne, underskrive en erklæring, hvorefter ansøgeren skal give hånd til en af repræsentanterne for kommunalbestyrelsen. Ansøgeren skal selv medbringe erklæringen. Repræsentanterne skal herefter angive, hvorvidt betingelserne om underskrift er overholdt, og hvorvidt ansøgeren har givet et håndtryk til repræsentanten.

Det står kommunen frit for, om repræsentanten for kommunalbestyrelsen er en embedsmand eller politiker.

Efter afholdelsen af ceremonien skal kommunen fremsende de originale underskrevne erklæringer samt en elektronisk oversigt, med angivelse af navn og personnummer på de ansøgere, der har gennemført ceremonien, til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Lovændringen er forbundet med kommunaløkonomiske konsekvenser. Der er til implementering af lovændringen afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Udgifterne dækker administrationen samt deltagelsen fra embedsmænd og forplejning til ceremonien.

KL er blevet bekendt med, at flere kommuner har fået den opfattelse, at Udlændinge- og Integrationsministeriet vil udsende en vejledning. Dette er imidlertid ikke tilfældet.