07. juli 2021

PFOS-forurening: Kommuner og regioner undersøger, hvor i landet der er eller har været brandskoler

Som opfølgning på PFOS-forureningen i Korsør, undersøges det nu hvor i landet der er brandskoler og brandøvelsespladser. Miljøministeren har bedt om en liste over lokaliteter.

Lovlig anvendelse af brandskum indeholdende stoffet PFOS i forbindelse med brandslukning og øvelser har givet anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand flere steder. Stoffet er sundhedsskadeligt og har siden 2011 været forbudt at anvende. Da PFOS også er svært nedbrydeligt og vandopløseligt, kan det spredes i miljøet selv her 10 år efter, at stoffet er udfaset.

 Konkret er der i Korsør fundet en stor forurening, og Slagelse Kommune er ved at undersøge omfanget. PFOS er via spildevandet fra brandskolen spredt til nærliggende kolonihaver og et engareal med græssende køer samt til Korsør Nor. Medlemmer af kogræsserforeningen, der har spist det forurenede kød, har fået forhøjede værdier af PFOS i kroppen.

Sagen i Korsør blev opdaget ved et tilfælde, og det vides endnu ikke, om der kan være andre lignende sager rundt om i landet. For at afklare og helst udelukke det, skal der skabes overblik over, hvor der har været eller er brandskoler og øvelsespladser. Det arbejder regionerne og kommunerne lige nu på, og det forventes, at en liste kan foreligge i midten af september.

Det er en meget kompleks problemstilling, der både handler om sundhed, fødevarer og miljø. Det betyder, at der er mange myndigheder involveret på tværs af kommuner, regioner og stat. Det gør det også nødvendigt, at rolle- og ansvarsfordelingen er på plads, og det arbejdes der intenst på.

Andre aktiviteter

KL og Danske Regioner har sammen opfordret staten til et tættere samarbejde myndighederne imellem om PFOS-forureninger. Der har på den baggrund været afholdt et møde, hvor også Miljøstyrelsen, Miljøstyrelsens Departement, Danske Regioner, KL, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Styrelsen for Patientsikkerhed deltog. Målet er at få en fælles forståelse af problemets omfang og kompleksiteten i disse potentielle forureninger og afklare, hvem der gør hvad og inden for hvilke rammer.

Kommunerne styrker også samarbejdet internt. KL og KTC har nedsat en gruppe af kommuner på tværs af landet for at dele viden og udveksle erfaringer. Endelig har Kolding og Fredericia Kommuner sammen med Region Syddanmark taget initiativ til fælles møder om PFOS, hvor også KL og MST og Forsvaret deltog.

KL har desuden udsendt en administrativ information til kommunerne i forbindelse med PFOS.