22. januar 2021

Høringsmøde over Handlingsplan for cirkulær økonomi

National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032

Høringsmøde den 3. februar 2021

Handlingsplan for cirkulær økonomi udgør Danmarks nationale affaldsforebyggelsesplan og affaldshåndteringsplan. Planen består af 126 initiativer, og der er tre fokusområder: Biomasse, byggeri og plastik. Planen præsenterer en lang række konkrete målsætninger og indikatorer for cirkulær økonomi, og har et 12-årigt sigte men skal revideres mindst hvert 6. år jf. Miljøbeskyttelsesloven. 

Mange af de konkrete indsatser i planen er bestemt af den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020. Derudover stammer flere initiativer i planen fra Strategi for offentlige grønne indkøb fra november 2020, Plastikhandlingsplanen og Strategi for cirkulær økonomi fra 2018 og implementeringen af affaldsdirektiver og engangsplastikdirektivet fra hhv. 2018 og 2019. 

KL afholder høringsmøde 3. feb. 2021 om handlingsplan for cirkulær økonomi. Planen er i høring indtil den 9. februar 2021. På mødet for du mulighed for at bidrage med input til KL’s høringssvar – hvad er dine input til hvad der er vigtigt i planen for kommunernes opgavevaretagelse på området. Med planen sættes retningen for forebyggelse og håndtering af affald i Danmark frem mod 2032. Tilmelding foregår gennem kommunernes affaldsnetværk. 

Visionerne i planen er bl.a. at få  affaldskurven knækket – mindre affald, mindre spild og mere genbrug, at gøre affaldssektoren klimaneutral i 2030 og få udsorteret  80 pct. dansk plastik fra forbrænding i 2030. De over ordnede målsætninger i planen er at:

  • Sikre mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne
  • Sikre mere og bedre genanvendelse
  • Reducere mængden af marint affald væsentligt
  • Reducere mængden af madaffald i alle led af værdikæden for fødevarer
  • Sikre mere værdi fra fornybare råvarer
  • Reducere miljøbelastningen fra byggeri og nedrivning
  • Reducere forbruget og forbedre genbrug og genanvendelsen af plastik

Læs mere og find høringsdokumenter på høringsportalen.dk