12. august 2021

KL afholder fagkonference om grøn mobilitet

Den 15. september stiller KL med konferencen ”Grøn mobilitet i hele landet” skarpt på kommunernes rolle i den grønne omstilling af transporten og mulighederne for at skabe sammenhængende, grønne og effektive mobilitetsløsninger.

Fire bredt dækkende temaer

Borgere er udfordret af trængsel og støj i byerne og mangel på effektive transportmuligheder på landet. Kommunerne er nogen af de vigtigste aktører for at løse de mobilitetsudfordringer, vi ser på tværs af landet, og konferencens fire temaer dækker nogle af de vigtigste kommunale dagsordener inden for grøn mobilitet.

Under temaet, bæredygtig byudvikling med fokus på grønne mobilitetsløsninger, holder Maria Wass-Danielsen, founding partner og senior konsulent i Urban Creators oplæg om, hvordan kollektive transportknudepunkter kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem land og by, og om potentialet for at koncentrere byudviklingen omkring stationer og stoppesteder for at understøtte en bæredygtig mobilitet.

”Bilerne bliver grønnere, men i mange byer vil trængslen stige fremover. Derfor er det vigtigt, at vi skaber sammenhængende mobilitetsløsninger og attraktive kollektive trafiktilbud i byudviklingsområder”
Maria Wass-Danielsen, founding partner og senior konsulent i Urban Creators

Under temaet, udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler – hvilke muligheder og rammer er der for kommunerne med den nye lovgivning, vil vi bl.a. have en paneldebat med KL og et par danske kommuner om aktuelle lovforslag for udrulning af ladeinfrastruktur. Jakob Lorenzen, udviklingskonsulent i Varde Kommune vil deltage i debatten og komme ind på de udfordringer, kommunen oplever ved udrulning af ladeinfrastruktur. Varde Kommune er et spændende eksempel, fordi de både skal kunne tilbyde ladeinfrastruktur for turisterne, så der er attraktive sommerhusområder langs med Vesterhavet. Samtidig skal de sikre etablering af ladeinfrastruktur i Varde by og i landdistrikterne, så områderne er attraktive for bosætning. I Varde by forventes markedet at kunne drive udviklingen. I landdistrikterne derimod forventes der behov for kommunal medfinansiering af ladeinfrastrukturen, hvilket det aktuelle lovforslag ikke tillader.

”Varde Kommune savner mulighed for kommunal medfinansiering af ladeinfrastruktur”
Jakob Lorenzen, udviklingskonsulent i Varde Kommune

Tilmelding

Du finder tilmelding og programoversigt ved at trykke på nedenstående link tilmeldingsfristen er d. 8. september klokken 12:00.

Priser:

Kommunal deltager: 1.100 kr

Ikke-kommunal deltager: 1.600 kr

Kontaktoplysninger:

For praktiske spørgsmål bedes du kontakte
Albert Østerbye, student (ALCP@kl.dk)  

For faglige spørgsmål bedes du kontakte
Julie Leth, specialkonsulent (JLET@kl.dk)

 

Arrangement

Konference om grøn mobilitet

Kommunernes Netværk for Grøn Mobilitet

Som en del af konferencen lancerer KL ’Kommunernes netværk for grøn mobilitet’. Netværket er målrettet kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for arbejdet med grøn mobilitet i kommunen.

Ved at tilmelde dig kommunernes netværk for grøn mobilitet fratrækkes prisen for konferencen for én tilmelding. Da vi for indeværende år forventer at kunne afholde 2 netværksmøder er prisen kr. 4.600. Tilmelder man sig ligeledes konferencen er prisen da kr. 3.500.

Du kan læse mere og tilmelde dig ved nedenstående link:

Arrangement

Kommunernes netværk om grøn mobilitet

De kommende netværksmøder vil veksle mellem eksterne oplæg, oplæg fra KL og oplæg fra netværkets medlemmer. Dertil kommer workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. På hvert af møderne dækkes et særligt tema, som relaterer sig til de væsentligste dagsordener inden for arbejdet med grøn mobilitet i kommunerne, fx udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler, samkørsel og dele(el)biler, kollektiv transport og cykelinfrastruktur mv. Da grøn mobilitet ikke kun handler om den enkelte transportform, vil der med netværket også blive sat fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde med øgede kombinationsmuligheder mellem transportformer

KL vil fremover arbejde målrettet med kommunal interessevaretagelse inden for grøn mobilitet. Ønsker du at holde dig orienteret om vores arbejde med grøn mobilitet, kan du holde dig orienteret på vores hjemmeside og/eller tilmelde dig vores nyhedsbrev.