20. maj 2020

Skattestyrelsen har fremsendt 2 vejledende udtalelser om ejendomsskattelovens §8A

Administrativ information om 2 vejledende udtalelser om ejendomsskattelovens § 8 A vedr. fritagelse for stigning i grundskyld som følge af lokalplanlægning.

Resumé

Skattestyrelsen har fremsendt to vejledende udtalelser om ejendomsskattelovens § 8A, vedr. fritagelse for stigning i grundskyld som følge af lokalplanlægning. Den ene vejledende udtalelse vedrører spørgsmålet om lovens ikrafttræden. Udtalelsen erstatter en tidligere udtalelse om samme emne fra 2018. Den anden vejledende udtalelse omhandler lovens anvendelse.

Sagen

Med ændring af ejendomsskatteloven i juni 2017 er der som noget nyt indført en mulighed for, at man som grundejer kan blive fritaget for stigning i grundskyld, såfremt stigningen kan henføres til en lokalplanlægning.

KL har efterlyst nærmere information om dels lovens ikrafttræden, dels lovens anvendelse i den kommunale administration.

Om lovændringens ikrafttræden
Af en ny vejledende udtalelse fra Skattestyrelsen (se vedhæftede) fremgår det, at fritagelse efter ejendomsskattelovens §8 A for stigninger i grundskylden, som følge af en ændret lokalplan, tidligst kan gives for lokalplaner vedtaget efter den 1. oktober 2017 for ejerboliger såvel som for andre ejendomme.

Baggrunden for den nye udtalelse er, at med beslutningen om at udskyde de nye ejendomsvurderinger med yderligere to år ved lov nr. 1729 af 27. december 2018, var præmisserne for den tidligere udtalelse ikke længere retvisende.

Om lovændringens anvendelse
I den vejledende udtalelse om lovens anvendelse (se vedhæftede) uddyber Skattestyrelsen en række forhold vedr. indholdet i lovens bestemmelser. Udtalelsen kan anvendes som et vejledende bidrag til kommunerne ift., hvordan loven kan administreres.  

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere i de to vedhæftede vejledende udtalelser fra Skattestyrelsen.

  • PDF

    Vejledende udtalelse om ikrafttræden af § 8 A i lov om kommunal ejendomsskat

  • PDF

    Vejledende udtalelse om anvendelsen af KESL § 8 A

For yderligere information henvises til www.skat.dk att: Skattestyrelsen, Jura.

Kontaktperson i KL

Berit Mathiesen bem@kl.dk