14. maj 2020

KL: Inddrag kommunerne i regeringens klimahandlingsplan

Klimaudfordringerne løses bedst ved tæt samarbejde med kommunerne, som skal gennemføre de lokale indsatser. Der er både brug for at afskaffe benspænd for en lokal klimaindsats i form af uhensigtsmæssige regler og rammer, samtidig med at kommunerne efterspørger nye muligheder, som de i dag mangler for at styrke klimaindsatsen.

Sjællandske Medier har d. 12. maj 2020 bragt en artikel om blandt andre KL’s synspunkter om vigtigheden af, at kommunerne bliver inddraget i regeringens arbejde med klimahandlingsplaner.

”Kommunerne er nødvendige for at nå målet, fordi tingene skal realiseres ude lokalt”, slår kontorchef Sara Røpke fast og uddyber: ”Hvis man skal have borgerne til at sortere deres affald og få mere genanvendelse, så er det jo kommunerne, der har myndighedsansvaret for affaldsområdet og kontakten til borgerne. Det er også kommunerne, der laver rammerne for, hvordan byerne udvikler sig, for kollektiv transport, og for om man har gode muligheder for at cykle”.

Hovedsynspunkterne i artiklen er, at:

  • Kommunerne bør inddrages meget tættere i regeringens arbejde med en ny klimahandlingsplan. En gennemgang af de 13 klimapartnerskabers rapporter viser, at mange af erhvervslivets anbefalinger vedrører Kommunernes myndighedsarbejde og berører kommunerne både som indkøber, arbejdsgiver, bygherre mv. Derudover forholder klimapartnerskabernes sig til hver deres sektor og tænker ikke tværsektorielt, hvilket er nødvendigt, hvis regeringen ønsker at nå deres mål.
  • Klimarådet tillægger det stor værdi, ”at det offentlige går forrest i den grønne omstilling” i dets seneste rapport fra tidligere på året. Det er kommunerne mere end villige til, men det kræver, at regeringen er villig til at arbejde sammen med kommunerne og sørger for, at de nødvendige rammer og ressourcer er tilstede. Der gives flere eksempler på regler, der skal ryddes op i, hvis kommunerne skal kunne vælge de klimavenlige løsninger. Herunder samfundsøkonomiske regnemodeller, der foreskriver, at bundlinjen er vigtigst, når kommunerne laver deres varmeplaner, og som ikke tager højde for de klimavenlige løsninger. Regler om at kommunerne skal etablere et selvstændigt selskab med de udgifter der følger, for hvert enkelt solcelleanlæg de sætter op. Derudover er der i KL’s nye fælleskommunale indkøbsstrategi bl.a. et ønske om at styrke kommunernes mulighed for at foretage bæredygtigt indkøb og udbud samt sikre bedre information og viden om, hvor kommunerne får mest CO2 for pengene.
  • Samtidig efterspørges nye muligheder, som kommunerne mangler for at styrke klimaindsatsen – fx en finansieret opgave med strategisk energiplanlægning, som er vigtig for at lykkes med den grønne omstilling af energiproduktionen i hele landet.
  • Det er vigtigt, at der sker større vidensdeling mellem kommunerne i forhold til at udbrede de klimavenlige løsninger, både i forhold til tekniske løsninger, energieffektivisering, indkøb mv. Der er nogle kommuner, der har erfaringer med, at det ikke nødvendigvis koster mere at købe klimavenligt ind. Derudover kan der også være driftsfordele ved at gå sammen.

Læs hele artiklen på sn.dk.