03. november 2020

COVID-kompensation til kommunernes ø-færger

Sommerpakken gav en saltvandsindsprøjtning til ø-færgerne, der pga. COVID-19 fik meget lave passagertal i forsommeren. Kommuner får nu også mulighed for at få kompenseret COVID-19 realiserede nettoomkostninger ved den kommunale drift af ø-færgerne.

Kompensationsmuligheder

Ø-færgerne er en del af den kommunale infrastruktur, der sikrer mobilitet overalt i landet. De kommunale færger er livlinen til de danske småøer, og det har derfor været nødvendigt at opretholde farten også under COVID. COVID-19 betød særlig før sommerens billigbilletter en mærkbar nedgang i passagertallet, ligesom der har været skærpede krav til rengøring etc.

I forbindelse med drøftelserne af økonomiaftalen med KL for 2021 tilkendegav Social- og Indenrigsministeriet, at der skulle ses på økonomisk kompensation til kommunerne på færgeområdet. Nu indhenter Social- og Indenrigsministeriet oplysninger hos de berørte kommuner med henblik på at kommunerne mulighed for at blive kompenseret for nettoomkostningerne.

Opgørelse over de økonomiske konsekvenser

Social- og Indenrigsministeriet beder derfor i brev til de berørte kommuner om at fremsende en række oplysninger, der gør det muligt at opgøre de faktiske økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 i perioden fra marts til og med september 2020, så de har mulighed for en kompensation.

Der skal tages højde for de ekstraordinære tilskud på i alt 94,3 mio. kr., der er ydet som del af sommerpakken til de færgeruter, der er omfattet af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport og biler, passagerer m.v. til og fra visse øer.

Sommerpakken omfattede et initiativ om gratis overfart for gående og cyklister i juli 2020. I forhold til de færgeruter, der er omfattet af Social- og Indenrigsministeriets tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster på passagerområdet, viser den endelige opgørelse, at disse færgeruter samlet set er blevet kompenseret med 44,3 mio. kr.

Derudover indgik det som del af sommerpakken, at kommuner, der er en del af den ordinære tilskudsordning og de pågældende færgeruter, fik udbetalt 50 mio. kr. til billigere passagerbefordring i august og september 2020, så sæsonen kunne forlænges.

KL har noteret sig, at Social- og Indenrigsministeriet giver tilsagn om, at de fortsat vil følge udviklingen hen over vinteren med henblik på, at behovet for evt. yderligere kompensation kan vurderes til foråret.