26. oktober 2021

Ny refusionsordning på scenekunstområdet træder i kraft – KL opfordrer til at søge refusion i 2021

Refusionsordningen giver mulighed for straksrefusion af kommunernes udgifter til forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst. KL opfordrer kommunerne til at søge aconto-refusion for udgifter i 2021 hurtigst muligt for at bruge overskydende midler.

I det kommende år bliver det mere enkelt for kommunale institutioner at benytte sig af den statslige refusionsordning for børneteater og opsøgende scenekunst. Som følge af en politisk aftale fra 16. juni 2021 træder bekendtgørelsen, der giver mulighed for straksrefusion pr. 1. januar 2022, i kraft d. 27. oktober.

Forsøgsordningen indebærer, at kommunerne kan søge refusion straks efter en refusionsberettiget forestillings opførelse og modtage refusion indenfor 30 dage.

Refusionen vil modsat tidligere foregå digitalt via hjemmesiden teaterrefusion.dk, som drives af S/I Scenit. Hjemmesiden vil være åben for kommunerne fra 1. januar 2022, når der efter bekendtgørelsens § 11, kan søges straksrefusion.

Kulturministeriet udarbejder en opdateret vejledning til de nye regler og systemer inden 1. januar 2022. KL vil videreformidle materialet og desuden invitere til webinar omkring forståelse og tvivlsspørgsmål, så snart vejledningen offentliggøres. 

KL håber, at den forenklede ansøgningsproces vil forhåbentlig skabe mulighed for, at flere børn og unge kan opleve levende scenekunst i kommunerne.

Opfordring til at søge aconto-refusion 2021

Der er overskydende midler i bevillingen til refusionsordningen for 2021, som følge af mindre træk på ordningen grundet coronarestriktioner samt en bevillingsforhøjelse på 13,6 mio. Dermed er der i alt 20,4 millioner kroner i puljen, der kan refusioneres til kommunerne i 2021. Midlerne skal anvendes i 2021, da bevillingen ikke kan overføres til 2022. KL opfordrer derfor kommunerne til at benytte muligheden for hurtigst muligt at søge aconto-refusion for udgifter i forbindelse med ordningen i 2021 efter bekendtgørelsens §10, fremfor at benytte den tidligere ordning med bagudrettet refusion for året i 2022.

Du kan læse mere om ordningen og muligheden for á-conto refusion på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

×

Log ind