10. december 2020

Vederlag vedr. fremstilling og distribution af lydaviser i 2020

Laver din kommune eller institution lydaviser? Så husk at I senest 31. januar 2021 skal betale vederlag for de lydaviser, I har fremstillet og distribueret i 2020.

Kommuner, der fremstiller og distribuerer lydaviser til blinde og svagtseende, er ifølge aftale mellem KL, Danske Medier og Dansk Journalistforbund forpligtet til at betale et årligt vederlag. Vederlaget er pristalsreguleret.

Vederlaget for 2020 beregnes på grundlag af abonnenttallet pr. 31. december 2020 samt en takst, der i 2020 er kr. 85,00 pr. abonnent af lydavisen.

Vederlaget opkræves af Danske Medier på baggrund af informationer, der indberettes fra kommunen eller den kommunale institution, der fremstiller og distribuerer lydaviserne.

Kommunen/institutionen skal senest 31. januar 2020 fremsende en mail til lydaviser@danskemedier.dk med følgende oplysninger: 

  • Betalerens navn og adresse (fx kommunen eller biblioteket)
  • Det relevante EAN-nummer
  • Navn, e-mailadresse og telefonnummer på kontaktperson
  • Antal abonnenter på lydavisen pr. 31. december 2020

Danske Medier fakturerer herefter vederlaget via det opgivne EAN-nummer.

Hvis du vil vide mere:

Der er i 2014 indgået en aftale om vederlag for fremstilling og distribution af lydaviser mellem Danske Medier, Dansk Journalistforbund og KL.

Ifølge aftalen er de nævnte organisationer forpligtet til at indgå standardoverenskomst med enhver kommune, der fremsætter ønske herom. Kommuner, der har indgået den pågældende overenskomst, er til gengæld forpligtet til at betale vederlag til organisationerne. 

Aftalen og overenskomsten kan findes på www.kl.dk

Spørgsmål:

Ved spørgsmål vedr. lydavisoverenskomstens indhold: Kontakt chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier, hrd@danskemedier.dk.

Vedr. betalingsspørgsmål: Kontakt regnskabsassistent Jannie Løvbo, Danske Medier, jal@danskemedier.dk.