29. marts 2019

Kultur-, Erhverv- og Planudvalget har vedtaget arbejdsprogram

Et af de nye politiske udvalg i KL har fastlagt, hvor man vil fokusere resten af den igangværende udvalgsperiode. Ambitionerne dækker bredt fra vækst og udvikling, sammenhængskraft og til bæredygtige kommunale faciliteter.

Kultur-, Erhverv- og Planudvalget har sat sin strategiske retning

Med det nye udvalg for kultur-, erhverv- og plan har KL inden for vækst- og udviklingsdagsordner fået en ny politisk bane, at spille på de kommende år. Overlappet betyder, at sammenhængen mellem kultur, erhverv og plan står øverst på dagsordenen i udvalget. På sit seneste møde vedtog udvalget sit strategiske grundlag for udvalgsperioden med tre fokusområder og sammenlagt ni politiske aftryk, de vil sætte undervejs.  

Udvalgsformand Leon Sebbelin udtaler: "Vi har indledt vores udvalgsperiode med grundige drøftelser af, hvad vores fokusområder som udvalg skal være, så vi udnytter de synergier, der opstår ved at koble områderne sammen."

Kultur- og fritidslivet har i forvejen enorm lokal betydning, og alt tyder på, at det de kommende år vil få endnu større indflydelse på bosætning og udviklingsmuligheder i kommunerne. Her er det attraktive lokalmiljøer og gode rammer, der skaber mulighederne. På erhvervsområdet har reformen af erhvervsfremmesystemet har sat nye rammer for kommunernes erhvervsservice. Implementeringen er i gang med kommunerne i en ny nøglerolle, og dette arbejde kommer udvalget til at følge tæt, så virksomhederne får de bedste forudsætninger for at skabe vækst og arbejdspladser. På planområdet giver den reviderede planlov mange muligheder for kommunerne på land og i by. Disse erfaringer vil udvalget tydeliggøre og udbrede, mens der samtidig er bevågenhed på beskyttelsen af den natur, som udenlandske turister rejser til Danmark for at opleve.

"Nu fortsætter den levende debat med borgere, kommuner, organisationer, virksomheder, institutioner og alle andre interesserede om den fremtidige politik på områderne. Hvad end det handler om erhverv, idrætshaller, byplanlægning, natur, museer, biblioteker, landdistrikter eller musik er synspunkterne mange og diskussionerne vigtige," fortæller Leon Sebbelin, der samtidig fremhæver, at udvalget allerede har været aktive rundt i landet og løbende vil gøre endnu mere for at komme ud og lytte til de erfaringer, der findes rundt i landet og bruge det i sit arbejde.

Fokusområde 1: Sikre vækst og udvikling i hele Danmark

  • Udvalget vil være det synlige talerør i kommunernes interessevaretagelse for og understøttelse af bæredygtig vækst og udvikling i kommunerne, så man kan leve og drive virksomhed i hele Danmark, hvad end man bor i byer eller landdistrikter.
  • Udvalget vil understøtte, at kommunerne bedst muligt, og under hensyn til miljø- og natur, kan udnytte mulighederne i det nye erhvervs- og turismefremmesystem samt de nye muligheder, der ligger i planloven.
  • Udvalget vil udbrede inspiration til kommunerne om, hvordan man med udgangspunkt i lokale styrkepositioner og stedbundne potentialer kan arbejde strategisk med samtænkning af kultur, erhverv, plan og turisme til at skabe bosætning, oplevelser, turismeudvikling og levende byer.

Fokusområde 2: Fremme økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i kultur- og fritidsfaciliteter

  • Udvalget vil sætte dagsordenen for økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal fokus på, hvordan kommunerne får mest ud af deres investeringer i kultur- og fritidsfaciliteter gennem samtænkning af funktioner, anvendelse, målgrupper og strategier.
  • Udvalget vil understøtte tiltag, der fremmer tværkommunale samarbejder på kultur- og fritidsområdet. Kommunerne skal sikres reel viden om fordelene ved udvikling af fælles naturområder og fælles faciliteter til kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Udvalget vil arbejde for større opmærksomhed på naturens potentialer for udviklingen af by- og landdistrikter, herunder formidle de gode eksempler på bynære naturoplevelser og udvikling af lokalområder gennem udnyttelse af naturen til kulturelle og rekreative formål.

Fokusområde 3: Understøtte gode rammer for kulturen og fritidslivets betydning for sammenhængskraften og for lokale samfund

  • Udvalget vil være talerør for, at kultur- og fritidslivet, dets institutioner og frivillige spiller en central rolle ift. sammenhængskraft i lokalsamfund, og vi vil understøtte, at kommunerne bruger lokale kultur- og fritidstilbud til at fremme demokratisk dannelse og modvirke parallelle samfund.
  • Udvalget vil stimulere en lands- og lokalpolitisk dagsorden om kulturens positive betydning for sundhed og trivsel for borgere i alle aldre.
  • Udvalget vil arbejde for gode rammevilkår for foreningsliv og frivillige, så flere vil og kan engagere sig i lokale fællesskaber.