01. februar 2019

Erhvervs- og Turismekonferencen 2019 stod i dialogens tegn

Det forgangne år har budt på en ny erhvervsfremmelov, og de store omvæltninger er netop trådt i kraft og har skabt en ny hverdag i kommuner og erhvervshuse. År 2019 bliver omstillingsår, og KL havde på den baggrund inviteret kommunerne til Aarhus for at spille hinanden gode, mens man finder sine egne ben.

Under overskriften ”Dialog om den nye politiske virkelighed” inviterede KL i torsdags over 300 deltagere velkommen til Erhvervs- og Turismekonference i Centralværkstedet i Aarhus. Overgangen til det nye erhvervsfremmesystem fylder i det kommunale landskab, og den nye hverdag er så småt ved at indfinde sig hos Erhvervshuse og kommunernes erhvervsafdelinger. Tidligt på dagen kaldte moderator Nynne Bjerre Christensen 2019 for kommunernes ”fjumreår” i det nye erhvervsfremmesystem, men stemningen bar i langt højere grad præg af ansvar for den seriøse opgave, der ligger for. Budskabet fra borgmestrene var tydeligt: Man er klar til at levere.

Kommunerne er tættest på virksomhederne

Scenen var i løbet af dagen sat med repræsentanter fra kommuner, erhvervsliv, turismeorganisationer og ikke mindst de nye erhvervsudpegede medlemmer af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Leon Sebbelin, borgmester i Rebild Kommune og formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, forsikrede allerede i sin åbningstale om, at kommunerne fortsat er helt centrale i alle led af erhvervsfremmesystemet. Virksomhederne ringer som oftest til kommunen eller borgmesteren, når de skal have hjælp, og lokale udfordringer vil derfor også kræve lokale løsninger, som Leon Sebbelin beskrev det i den efterfølgende debat. Han blev flankeret af DF’s Hans Kristian Skibby, Køges borgmester Marie Stærke og Nicolaj Hansen, CEO i KMC og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Indflyvningen til dagen handlede først og fremmest om formålet med det nye system. Men også de udeståender, der fortsat mangler at falde i hak. Panelet var enige om, at en klar rollefordeling i det nye system er tiltrængt, så kommuner og erhvervshuse ikke falder over i hinanden i ønsket om den gode dialog med virksomhederne. Øvelsen har været svær og interesserne er mange, og som Hans Kristian Skibby afslørede fra scenen, har erhvervsfremmeaftalen da også været den mest omfattende målt på antallet af kopper kaffe med berørte aktører. 

 

Keep it simple!

Kommunernes rolle og ansvar blev yderligere skærpet i den efterfølgende debat med borgmestrene H.C. Østerby, Henrik Frandsen, Morten Slotved og Steen Christiansen, der var flankeret af Dorte Zacho Martinsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Hun driver til daglig produktionsvirksomheden BM Silo i Holstebro. Panelet var enige om, at det nye erhvervsfremmesystem kan blive et velskabt barn, hvis alle led med KKR, Erhvervshuse og Erhvervsfremmebestyrelse spiller sammen og ikke mindst arbejder sammen. Til at ruske op i de politiske beslutningstagere, forsøgte Dorthe Zacho at forklare panelet, hvordan tid er en knap ressource i virksomhederne, hvorfor ”keep it simple” bør være et nøgleord i implementeringen. Kommunerne skal kigge på deres udbud, så der ikke sker overlap til erhvervshusenes vejledning, og samtidig skal erhvervshusene blive det knudepunkt, de er tiltænkt i erhvervsfremmesystemet med specialiserede kompetencer, som kommunerne kan henvise til. Morten Slotved mindede dog om, at erhvervsfremmesystemet ikke kun skal være efterspørgselsdrevet, og påpegede, at blikket også skal være rettet mod de ting virksomhederne ikke selv ser.

Hør hvad deltagerne siger om erhvervsfremmesystemet

I løbet af dagen var den nyindsatte formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Jacob Riis, med på video. Han sendte budskabet til konferencen om, at samarbejde bliver helt centralt i arbejdet med et effektivt erhvervsfremmesystem, ligesom at data og analyser skal tale, når bestyrelsen træffer sine beslutningerne. Dette fungerede også som en reminder om, at den kommende digitale erhvervsfremmeplatform bliver helt centralt i arbejdet med, at tilpasse rådgivningen til virksomheder i både kommunerne og landets nye erhvervshuse.

Et konkurrencedygtigt turismeerhverv

Turismeområdet har særlig kommunal bevågenhed og er i sin egen overgangsfase i forlængelse af erhvervsfremmereformen. Kommunerne skal frem mod 2020 konsolidere sig fra de nuværende 80 organisationer til 15-25 destinationsselskaber. Til at diskutere, hvordan der også skabes sammenhæng i det nye turismefremmesystem, var borgmestrene Arne Boelt, Erik Buhl og Tonni Hansen sat sammen med Peer H. Kristensen og Jens Hausted fra henholdsvis VisitAarhus og Dansk Kyst- og Naturturisme. Der var enighed i panelet om, at turismeområdets potentialer kan og skal forløses, og turismeerhvervet skal gøres konkurrencedygtigt. Det kræver en professionalisering, og at der investeres i turismen. Private investeringer følger, hvor det offentlige går foran. Kommunernes ansvar bliver at gå forrest i processen med at skabe sammenhængende destinationer flere kommuner sammen. Helt centralt bliver det, at kommunernes stedbundne potentialer forløses, og de enkelte kommuners erhvervsmæssige styrker, attraktioner og vartegn udfoldes til gavn for både de store og mindre turismeaktører. At en turistdestination i en kommune, kan give turister i sengene i en anden kommune. I den forbindelse høstede Arne Boelt dagens største latterudbrud fra salen med sin kommentar om, at fisk man spiser i Aarhus, har kørt længere end de har svømmet

Det skal lugte af løvens hule!

Efter frokost skulle deltagerne dykke ned i implementeringsdiskussioner på to temaopdelte spor om henholdsvis erhvervsfremme og turisme. Her fik deltagerne mulighed for at gå i dybden med emnerne, og særligt på turismesporet, blev de gode erfaringer med tværkommunale destinationssamarbejde sat i spil overfor deltagerne. Ved bordene skulle deltagerne sættes sig i turistens sted, og bevæge sig på tværs af kommunegrænser mens de diskuterede de presserende spørgsmål.

Mod slutningen af dagen gav erhvervskvinden Mona Juul, der blandt andet sidder i Dansk Erhvervs bestyrelse, en peptalk til kommunerne om, at holde fokus på virksomhedernes konkurrencekraft. Som hun beskrev det, skal der lugte mere af løvens hule end af trætte rådgivere, når man som virksomhed søger hjælp i systemet. Til at lukke og opsummere dagen var der hentet hjælp fra impro-comedy gruppen Specialklassen, som i løbet af dagen havde lyttet intenst med. Det satiriske resultatet blev blandt andet et døvetolket foredrag om kommunale snitflader og en improviseret musical om kærlighedsmødet mellem det fiktive Hvide Sande Sandkornsmuseum og et kystsikringsfirma fra Fanø. Inden deltagerne forlod Centralværkstedet, sendte direktør i KL, Laila Kildesgaard, deltagerne hjem med en huskeseddel om, at næste gang de mødes er det med erfaringer i rygsækken og viden om, hvordan succeserne kan måles.