07. december 2022

Hvordan kan man arbejde systematisk med bevægelse i dagtilbud?

På første møde i KL’s netværk om bevægelse i dagtilbud, der afholdes den 15. marts 2023, vil Tanja Christensen, lektor ved VIA University College, holde oplæg om, hvordan man både på forvaltningsniveau og i dagtilbud aktivt kan arbejde med at fremme bevægelse.

Med den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 er der kommet et eksplicit fokus på, hvordan det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte bevægelse blandt 0-6-årige. Det er et fokus som Tanja Christensen, lektor ved VIA University College, mener er helt centralt for børns udvikling og trivsel.

Ifølge Tanja er der de sidste mange år sket en udvikling, hvor mange børn har for meget stillesiddende tid i deres hverdag. De leger mindre og ser mere skærm. Det at se skærm er godt for mange ting, men kroppen passiviseres. Kroppen er skabt til bevægelse, og derfor har den uhensigtsmæssige passivisering stor indflydelse på børns udvikling i mange aspekter. I dagtilbuddet kan vi skabe mere ligevægt i forhold til barnets hverdagsprofil ved at lade bevægelse være en naturlig del af hverdagspædagogikken. En veludviklet og velstimuleret krop har alt andet lige lettere ved at udvikle og lære alle de andre aspekter af livet. Det kan være svært at have mentalt overskud til at være social og empatisk, hvis kroppen driller, og man ikke kan de samme ting som ens jævnaldrende.

Styrket faglighed omkring bevægelseskultur i dagtilbud

Tanja påpeger, at der er flere forskellige tiltag, som kan være med til at understøtte og fremme bevægelse i dagtilbud. På forvaltningsniveau er det vigtigt, at bevægelseskulturen er en del af tilsynet. Det indebærer, at der under et tilsyn bliver kigget på, om institutionen er indrettet på en måde, der gør, at børnene kan bevæge sig. Om der er en faglighed omkring bevægelse, dvs. om personalet iscenesætter kropslige lege og aktiviteter, og hvordan der tales om bevægelse og vigtigheden heraf. Ligeledes er forvaltningsmæssig understøttelse og inspiration til arbejdet et vigtigt element for at understøtte dagtilbuddene i systematisk at tænke bevægelse ind i det pædagogiske arbejde. Det kan både være i form af materialer, ledernetværk og supportfunktioner.

Ift. hvad selve dagtilbuddene kan gøre for at arbejde med bevægelse, fremhæver Tanja, ledelsens italesættelse af bevægelse i børnenes hverdag. Fx hvis der opstår bekymring om et barns udvikling – italesættes og inkluderes de kropslige aspekter også? Derudover kan ledelsen også være opmærksom på, hvorvidt man har øje for børnenes bevægelsesmuligheder i hverdagen, og hvordan man skaber inkluderende meningsfulde aktiviteter for alle børn. Et enkelt greb kan være at skabe en struktur for, hvem der igangsætter aktiviteter på legepladsen og på stuerne.

Gode råd til arbejdet med bevægelse i dagtilbud

Når man arbejder med bevægelse i dagtilbud, er der ifølge Tanja flere ting, man skal være opmærksom på. Bevægelsesaktiviteter uden pædagogiske overvejelser om børnenes udgangspunkt for deltagelse i aktiviteterne kan meget nemt komme til at ekskludere nogle børn. Det betyder dog ikke, at man skal holde sig tilbage med at afprøve og udforske forskellige former for bevægelsesaktiviteter. Et af Tanjas bedste råd er at kaste sig ud i arbejdet. Det kan fx være at starte med en aktivitet, som man selv kunne lide som barn. Hun anbefaler, at man analyserer aktiviteten ift., hvad man godt kunne lide ved den, og hvordan den passer til ens børnegruppe ift., hvad de har behov for rent bevægelsesmæssigt.  

KL åbner for et nyt netværk om bevægelse og motorik i dagtilbud

Der afholdes to møder i netværket årligt. Det første mødes foregår fysisk den 15. marts 2023 i KL-huset, mens det andet møde foregår virtuelt den 13. september 2023. På det første møde kan du bl.a. høre lektor Tanja Christensen, som i sit oplæg vil sætte fokus på, betydningen af bevægelse for i dagtilbud, samt hvordan man kan arbejde systematisk med det.

Du kan læse mere om netværket og tilmelde dig her. Der er tilmeldingsfrist den 15. februar.

×

Log ind