07. april 2021

Tilsynet i dagplejen – hvad er det særlige?

Knap 1/3 af de 0-3-årige børn i dagtilbud går i dagpleje. Dagplejen adskiller sig fra en daginstitution ved, at dagtilbuddet omfatter et mindre antal børn, foregår i eget hjem, og dagplejeren som udgangspunkt arbejder alene. Det stiller særlige krav til arbejdet med udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer. Det stiller ligeledes særlige krav til, hvordan det kommunale tilsyn tilrettelægges og gennemføres.

Erfaringer fra Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har gennem de sidste år udviklet den kommunale til-synspraksis på dagtilbudsområdet. Kommunen har valgt at etablere et uvildigt tilsynsafsnit, der skal løfte tilsynsopgaven i alle dagtilbud, herunder dagplejen. Afsættet for etablering af et selvstændigt tilsynsafsnittet var et politiske ønske om organisatorisk adskillelse mellem driftsansvar og tilsyn samt øget ensartethed og systematik i afvikling af tilsyn. Tilsynet gennemføres i alle dagtilbud hvert andet år og tager afsæt i faste vurderingskriterier indenfor en række temaer.

I Aalborg Kommune er der 662 dagplejere, hvor til der er knyttet 32 dagplejepædagoger, 5 dagplejeledere og en dagplejechef. I dagplejen består tilsynet af en anmeldt observation, en tilsynsdialog, en afrapportering og en plan for opfølgningen. Tilsynet rummer både tilsyn hos den enkelte dagplejer og tilsyn med dagplejepædagog og dagplejeleder i området. Tilsynsafsnittes konsulenter kommer på tilsyn en gang hvert andet år. Den samme tilsynskonsulent kan gennemføre fire tilsynsbesøg hos en dagplejer. Derefter kommer der en anden tilsynskonsulent på opgaven. Dagplejepædagogerne kommer ca. fire gange årligt på besøg hos den enkelte dagplejer med henblik på faglig vejledning.

Efter observation hos dagplejen og tilsynsdialog udarbejder tilsynsafsnittet en tilsynsrapport, der danner afsæt for den videre dialog mellem dagplejer og dagplejepædagog. ”Den enkelte leder i dagplejen får en rapport efter tilsyn med gruppen af dagplejere. I rapporten kan lederen se scorer indenfor de enkelte temaer for dagplejere i egen gruppe. Det giver et godt afsæt for den videre dialog og opfølgning på tilsynet”, siger Dorte Hyttel Alrø, der er leder af tilsynsafsnittet i Aalborg Kommune. Opfølgningen på tilsynet sker gennem faglig sparring eller andre lokale udviklingsstøttende aktiviteter, der beskrives i en handleplan.

Denne artikel er den sjette i en række af artikler, hvor KL sætter spot på den kommunale tilsynspraksis. Du kan læse resten af artiklen her.

Artiklerne trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis. Artiklerne kan læses på denne temaside på kl.dk.