28. april 2021

Tilmeld dig KL’s webinar om stærke børnefællesskaber i dagtilbud

Den 8. juni sætter KL fokus på inklusion i dagtilbud med et webinar om stærke børnefælleskaber. Tilmeldingen til webinaret er nu åben.

Inklusion, trivsel og stærke børnefællesskaber har i mange år været et tema i folkeskolen. Men tallene peger på, at vi skal starte meget tidligere, hvis vi skal lykkes. Et styrket fokus på stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet indebærer blandt andet at se nærmere på, hvilke indsatser og pædagogiske praksisser i dagtilbuddet der kan være særligt givende ift. at forebygge segregering tidligt i skoleforløbet. Børn der segregeres fra de almene fællesskaber i indskolingen, må formodes også ofte at have været i en udsat position i dagtilbuddet og inden skolestart. Derfor er det helt afgørende at blive klogere på, hvordan indsatsen i dagtilbuddet kan styrkes og virke forebyggende.

Der er behov for systematik i opsporingen og i arbejdet med at understøtte børns deltagelse i fællesskaber i en tidlig alder. Den manglende systematik risikerer at ende i segregering og kan have konsekvenser, der rækker langt ind i barnets videre skolegang. KL sætter derfor fokus på opgaven med at skabe stærke børnefællesskaber i dagtilbud ved et webinar, der finder sted den 8. juni 2021, kl. 9.30-13.15. På dagen vil der være spændende og relevante oplæg fra en række oplægsholdere, og der vil være rig mulighed for sparring.

Det endelige program vil blive offentliggjort i løbet af maj.

Webinaret er tænkt som startskuddet på et KL-partnerskab, der skal understøtte kommunerne i deres arbejde med denne dagsorden. Du vil høre nærmere om partnerskabet på dagen.

Praktisk information og tilmelding

Målgruppen for dagen er kommunale medarbejdere på dagtilbudsområdet samt decentrale ledere i dagtilbud.

Webinaret koster 545 pr. person eks. moms og afvikles på Microsoft Teams.

Arrangement

Temadage Webinar om stærke børnefællesskaber i dagtilbud