28. april 2021

Tilmeld dig KL’s webinar om stærke børnefællesskaber i dagtilbud

Den 8. juni sætter KL fokus på inklusion i dagtilbud med et webinar om stærke børnefælleskaber. Tilmeldingen til webinaret er nu åben.

Inklusion, trivsel og stærke børnefællesskaber har i mange år været et tema i folkeskolen. Men tallene peger på, at vi skal starte meget tidligere, hvis vi skal lykkes. Et styrket fokus på stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet indebærer blandt andet at se nærmere på, hvilke indsatser og pædagogiske praksisser i dagtilbuddet der kan være særligt givende ift. at forebygge segregering tidligt i skoleforløbet. Børn der segregeres fra de almene fællesskaber i indskolingen, må formodes også ofte at have været i en udsat position i dagtilbuddet og inden skolestart. Derfor er det helt afgørende at blive klogere på, hvordan indsatsen i dagtilbuddet kan styrkes og virke forebyggende.

Der er behov for systematik i opsporingen og i arbejdet med at understøtte børns deltagelse i fællesskaber i en tidlig alder. Den manglende systematik risikerer at ende i segregering og kan have konsekvenser, der rækker langt ind i barnets videre skolegang. KL sætter derfor fokus på opgaven med at skabe stærke børnefællesskaber i dagtilbud ved et webinar, der finder sted den 8. juni 2021. På dagen vil der være spændende og relevante oplæg fra en række oplægsholdere, og der vil være rig mulighed for sparring.

Det endelige program vil blive offentliggjort i løbet af maj.

Webinaret er tænkt som startskuddet på et KL-partnerskab, der skal understøtte kommunerne i deres arbejde med denne dagsorden. Du vil høre nærmere om partnerskabet på dagen.

Praktisk information og tilmelding

Målgruppen for dagen er kommunale medarbejdere på dagtilbudsområdet samt decentrale ledere i dagtilbud.

Webinaret koster 545 pr. person eks. moms og afvikles på Microsoft Teams.

Arrangement

Temadage Webinar om stærke børnefællesskaber i dagtilbud